نویسنده = محمد حسن قلیزاده
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی

دوره 7، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 88-103

محسن اکبری؛ محمد حسن قلیزاده؛ مهسا فرخنده