نویسنده = زهره عارف منش
تعداد مقالات: 2
1. مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی

دوره 5، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 1-18

رضوان حجازی؛ زهره عارف منش