نویسنده = وحید بخردی نسب
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 23-46

وحید بخردی نسب؛ فاطمه ژولانژاد


2. بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون

دوره 8، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 167-197

فاطمه ژولانژاد؛ وحید بخردی نسب


3. تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود

دوره 8، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 21-48

وحید بخردی نسب؛ حسام رحمانی؛ فاطمه ژولانژاد