نویسنده = اکبر رحیمی پور
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 1-15

مهدی علی نژاد ساروکلائی؛ فاطمه افشار زیدآبادی؛ اکبر رحیمی پور