نویسنده = شکرا... خواجوی
تعداد مقالات: 1
1. حسابرسی در امپراتوری هخامنشی

دوره 4، شماره 1، بهار 1393، صفحه 159-173

شکرا... خواجوی؛ حمیدرضا رضایی؛ احمد اسحاقی