کلیدواژه‌ها = سود پایدار
تعداد مقالات: 1
1. رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود

دوره 1، شماره 3، زمستان 1390

قاسم بولو؛ ابراهیم میرزائی