موضوعات = حسابداری دولتی
تعداد مقالات: 6
1. پاسخگویی روایتی، نگاهی متفاوت

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 25-36

امید آخوندی


3. حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 71-98

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی


5. سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان

دوره 7، شماره 1، بهار 1396، صفحه 53-66

پریسا سادات بهبهانی نیا


6. چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی

دوره 6، شماره 1، بهار 1395، صفحه 61-80

حسین اعتمادی؛ سحر سپاسی؛ محمدعلی ساری