نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

کارشناس ارشد حسابداری، کارشناس سازمان بورس

چکیده

پولشویی از جمله فعالیت‌های ناسالم اقتصادی است که خود زاییده و درعین حال تکمیل کننده فعالیت‌های مجرمانه دیگربه حساب می‌آید. چنین فعالیتی نه تنها اقتصاد کشورها، بلکه روابط اجتماعی و سیاسی آنها را نیز تحت تأثیر منفی و زیانبار خود قرار می‌دهد. به همین علت، بررسی اثرات منفی و نحوه مبارزه با آن در دستورکار سیاست‌گذاران اقتصادی و مورد توجه دستگاه قضایی کشورها قرار گرفته است. گرچه تلاش زیادی در جهت مبارزه با این جرم مالی انجام گرفته است، اما به علت پیچیدگی عملیات پولشویی و گستردگی آثار و تبعات منفی اقتصادی و اجتماعی آن از یک سو و فقدان تحقیق و پژوهش‌های لازم برای شناسایی این پدیده، به خصوص درکشورهای در حال توسعه،  توفیق چندانی به دست نیامده است. در مقالۀ حاضر مراحل و روش­های پولشویی در بازارسرمایه ارئه ودرانتهای مقاله نیز فعالیت‌های انجام شده در بازارسرمایه ایران جهت مبارزه با پولشویی و توصیه­هایی جهت مبارزه با این پدیده بیان شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Glance on Money Laundering at Capital Market

نویسندگان [English]

  • Roozbeh Sardari
  • Mohammad Khalilzadeh
Master of Accounting, expert of the Stock Exchange

کلیدواژه‌ها [English]

  • Money laundering
  • Laundering process
  • Laundering methods
  • Anti money laundering methods
افشاری، غلامرضا. 1387. گزارش مبارزه با پولشویی کوشش در بازار اوراق بهادار. بورس اوراق بهادار تهران، 9-10.

تذهیبی، فریده. 1383. پولشویی، تهران: انتشارات زعیم.

جزایری، مینا. 1383. نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بین المللی مرتبط با آن. مجلۀ روند، 42و43، 169-215.

شمس، میرفیض فلاح. 1387. بررسی عوامل تاثیرگذار بر دستکاری قیمت دربورس اوراق بهادار تهران. پژوهشنامۀ علوم اقتصادی، 2، 87-88.

Bagnoli, M. and B. Lipman. 2003. Stock Price Manipulation Through Takeover Bids. Rand Journal of Economics,27, p. 124-147.

FATF report. 2009. Money Laundering and Terrorist Financing in the Securities Sector.

Merrick, John J. , Narayan Y. Naik and Pradeep K. Yadav. (2003). Market Quality and Trader Behavior in a Manipulated Market: Anatomy of a Squeeze. Journal of Financial Economics, 4, p. 144-197.

Pemberton,George. 2000. Money laundering in securities markets. The Money Laundering Bulletin, 13, 1-10.