واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه

2 ضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان،

3 عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مسجدسلیمان،

چکیده

در دنیای متلاطم و متغیر امروزی و وجود روابط گوناگون خطی و غیرخطی در میان متغیرها و پدیده‌های محیطی‌، تصمیم‌گیری کار مشکلی است. در چنین شرایطی مدیران باید مجهز به اطلاعات دقیق‌، مربوط و به موقع باشند. یکی از مهمترین این اطلاعات‌، اطلاعات حسابداری و مالی است که بیشترین کاربرد را در تصمیمات مدیریتی دارد. اطلاعات حسابداری قادر است هم نقش تسهیل‌کنندگی و هم نقش تأثیرگذاری تصمیمات را در فرایند تصمیم‌گیری مدیران بخوبی ایفاء کند. با وجود اهمیت و ضرورت نیاز به اطلاعات حسابداری و مالی در حوزه تصمیم‌گیری‌، نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران نیز با نارسایی‌هایی مواجه بوده است. ‌در این نوشتار برآنیم تا به واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران بپردازیم. این نارسایی‌ها در سه بخش کلی تحت عناوین کم اثر بودن محتوای گزارشگری اطلاعات مالی، قصور فراهم کنندگان اطلاعات حسابداری و عدم استفاده مدیریت از اطلاعات حسابداری ارائه می‌گردد1

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyze Failures and Shortcomings Related to the Role of Accounting in the Decision-Making Process of Managers

نویسندگان [English]

  • Mohammad Moradi 2
  • Shahrokh Bazorg Mehryan 3
2 Faculty Member of Islamic Azad University, Masjed Soleiman Branch
3 Faculty Member of Islamic Azad University, Masjed Soleiman Branch
چکیده [English]

In today turbulent and varying world with different linear and non-linear relationship between environmental variables and phenomena, decision-making is difficult. Under such conditions, managers must be equipped with precise, relevant and timely information. One of the most important this information is accounting and financial information that is most widely used in management decisions. Accounting information can play decision-facilitating role and decision-influencing role in the decision-making process managers well. Despite the importance and need for accounting and financial information in decision-making, the role of accounting in the decision making process have been faced with failures. In the paper, we attempt to analyze the failures and shortcomings of the role of accounting in the decision making process. The deficiencies in the three general section entitled "low-significant content of financial information reporting", "accounting information providers’ slackness" and "non-use management from accounting information" is provided

کلیدواژه‌ها [English]

  • Qualitative characteristics of accounting information
  • Management
  • decision-making
  • Financial information reporting
احمد پور‌، احمد و احمد احمدی (1387). "استفاده از ویژگی‌های کیفی اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها"، بررسی های حسابداری و حسابرسی‌، شماره 52.

احمدپور‌، احمد و حسنا قهرمانی صغیر (1388). "بررسی ویژگی کیفی قابلیت اتکاء اطلاعات در ارزیابی کیفیت سود شرکت‌ها"‌، بررسی‌های حسابداری وحسابرسی‌، دوره 16‌، شماره 58‌، صص20-3.

اعتمادی‌، حسین و زهرا دیانتی دیلمی (1388). "تأثیر دیدگاه اخلاقی مدیران مالی برکیفیت گزارش‌های مالی شرکت‌ها"‌، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری‌، سال چهارم‌، شماره‌های 1و2.

بهشتیان‌، اشرف (1385)، "آشنایی با هیات استانداردهای بین‌المللی آموزش حسابداری" فصلنامه حسابرس‌، شماره 34.

ثقفی‌، علی (1381)، "نقد بهای تاریخی"، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی‌، سال نهم‌، شماره 30‌، صص 28- 5.

خلیلی‌، محسن (1384)، "حسابداری و صنعت"‌، فصلنامه حسابرس‌، شماره 31.

رهنمای رودپشتی‌، فریدون و اله‌کرم صالحی. (1393). "مکاتب و تئوری‌های مالی و حسابداری"‌، چاپ دوم‌، تهران.. انتشارات دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز.

شباهنگ‌، رضا. (1381). "تئوری حسابداری"‌، جلد اول‌، چاپ اول‌، تهران.. مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی.

فخاریان‌، ابوالقاسم. (1384). "شرایط نوین کسب و کار و انتظارات از حسابرسی داخلی"‌، فصلنامه حسابرس‌، شماره 31.

فرهادی چشمه مرواری‌، وحید. (1388). "نقش حسابداری در اقتصاد ایران"‌، مقالات‌، شماره 34.

قالیباف اصل‌، حسن و معصومه نادری. (1385). "بررسی واکنش بیش از اندازه سرمایه‌گذاران در بورس اوراق بهادار تهران نسبت به اطلاعات و اخبار منتشره درشرایط رکود و رونق"‌، تحقیقاتمالی‌، سال هشتم‌، شماره 21‌، صص 112-97.

قائمی‌، محمدحسین و محمدرضا وطن پرست. (1384). "بررسی نقش اطلاعات حسابداری در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران"‌، بررسی‌هایحسابداریوحسابرسی‌، سالدوازدهم شماره٤١‌، صص ١٠٣.

مرادی‌، جواد. (1386). "سیاست و فرهنگ در حسابداری بین‌المللی: ارائه یک چارچوب تحلیلی"‌، ماهنامه حسابدار‌، شماره 187.

مهرانی، ساسان، غلامرضا کرمی، سید مصطفی سیدحسینی و مهتاب جهرومی. (1394). "تئوری حسابداری"، چاپ اول، جلد دوم، تهران.. انتشارات نگاه دانش.

Ahmed A. S. and Takeda C. (1995). " Stock Market Valuation of Gains and Losses on Commercial Banks Investment Securities: An Empirical Analysis", Journal of Accounting and Economics.

Barlev, B. and Haddad J. R (2003). " Fair value Accounting and The Management of the Firm", Critical Perspectives on Accounting, PP. 383-400.

Barth M. E. and Clinch G. (1998) , "Revalued financial, tangible and intangible assets associations with share prices and non-market-based value estimates ", Journal of Accounting Research 36 (Supplement): 199-233.

Barua, A. (2006). " Using the FASB’s qualitative characteristics in earning quality measu", ProQuest Information and Learning Company, UMI Number: 320814.

Choy, A. K. (2006). "Fair Value as a Relevant Metric A Theoretical Investigation" University of Alberta Edmonton,Alberta T6G 2R6.

Dobbs Ian M. and Anthony D. Miller (2009). "Experimental evidence on financial incentives, information and decision-making", The British Accounting Review, 41: 71–89

Elmassri, M. M. , Harris, E. P. , Carter, D. B. (2016). "Accounting for strategic investment decision-making under extreme uncertainty", The British Accounting Review.

Hall, Matthew (2010). " Accounting information and managerial work". Accounting, Organizations and Society, 35 (3): 301-315.

Ijiri Yuji (1967) , "The Foundation of Accounting Measurement", Nj: Englwood Cliff.

LaFond, R. and Watts, R. (2006). " The Information Role of Conservative Financial Statements", on line, http: //www. ssrn. com.

Lev B. and Zarowin, P. (1999). " The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend Them", Journal of Accounting Research, Vol. 37: 353-382.

Nielsen Lars Braad, Falconer Mitchell, Hanne Nørreklit (2014). " Management accounting and decision making: Two case studies of outsourcing", Accounting Forum.

Plantin, Guillaume, Haresh Sapra and Hyun Song Shin, (2008). " Fair Value Accounting and Financial Stability", Financial Stability Review, Banque de Fran.

Rowe, C. , Birnberg, J. G. and Shields, M. D. (2008). Effects of organizational process change on responsibility accounting and managers' revelations of private knowledge. Accounting, Organizations and Society, 33: 164-198.

Royaee Ramezanali, Allahkaram Salehi, Hooman Setareh Aseman (2012). "Does accounting play a significant role in managerial decision-making?", Research Journal of Business Management and Accounting, Vol. 1 (4): 057- 063.