تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

به موقع بودن اطلاعات به عنوان یکی از اجزای مربوط بودن، از عناصر ویژگی‌های کیفی اطلاعات در بیانیه مفاهیم حسابداری مالی شماره 2 و همچنین به عنوان یکی از محدودیتهای ویژگی‌های کیفی اطلاعات در چارچوب نظری ایران، نشان دهنده اهمیت وافر دستیابی به اطلاعات و گزارشات مالی در بازه زمانی مناسب است. تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی به منزله قصور در ارائه اطلاعات به موقع و کاهش کیفیت اطلاعات گزارش شده است. در این تحقیق تلاش شده است که با بررسی ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی و مطالعه مجموعه مقالات داخلی و خارجی منتشر شده از زمان گذشته تاکنون (1393)، عوامل اثرگذار بر تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی را شناسایی کرده و نحوه و میزان اثرگذاری آنها را به تصویر کشید. این تحقیق همچنین سعی دارد با ارائه ادبیات نظری تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی، انگیزه محققان را به تحقیق در این زمینه برانگیزد. بر اساس این تحقیق پیشنهاد می‌گردد که متغیرهای اندکی که در تحقیقات گذشته به عنوان عوامل اثرگذار در تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی آزمون شده اند، با جامعه­های آماری مختلف در تحقیقات آتی مورد آزمون قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Report Lag

نویسنده [English]

  • Vahid Molla Imeny
Ph.D. Student of Accounting at Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Timeliness is mentioned as a component of relevance and one of qualitative characteristics of information in SFAC2. In addition it is also mentioned as a constraint of qualitative characteristics of information in Iran’s Conceptual Framework. This indicates the importance of access to information and financial reports at the appropriate period. Audit report lag is considered as a fault in timely financial reporting that causes reduction in quality of accounting information. This paper reviews the literature on audit report lag and published domestic and foreign study till the current year (1393). It also determines the factors of audit report lag and visualizes manner and amount of their effects. Also it would motivate the researchers to conduct more research in this field. Based on this study, it recommends that a few variables that had been tested in previous studies can be re-examined in the future studies of audit report lag. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit report lag
  • Timeliness
  • Audit report
  • financial reporting
اسکندر، هدی. (1391). تئوری حسابداری، ناشر: مکتب ماهان. چاپ اول.

اعتمادی، حسین و یار محمدی، اکرم. (1382). بررسی عوامل موثر بر گزارشگری میان دوره ای به موقع در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره دوم، 87 - 99.

بدری، احمد و علیخانی، حسین. (1385). عوامل موثر بر تأخیر انتشار گزارش‌های حسابرسی با تجزیه فرآیند به CCT و FCT. پیام مدیر، شماره 21 و22، 83 - 118.

برزیده، فرخ و معیری، مرتضی. (1385). عوامل موثر بر به موقع بودن گزارش حسابرسی. مطالعات حسابداری، شماره 16، 43 - 69.

خدامرادی، سعید و شیخ، محمد جواد و ابریشمی موحد، محمد مهدی. (1392). بررسی عوامل موثر بر تأخیر گزارش گری مالی میان دوره‌ای (مطالعه تجربی: بورس اوراق بهادار تهران). تحقیق‌های تجربی حسابداری، شماره 10، 71 - 88.

صادقی حسن آبادی، حسن. (1388). عوامل تأثیرگذار بر زمان صدور گزارش حسابرسی. پایان نامه مقطع ارشد حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.

علوی طبری، سید حسین و عارف منش، زهره. (1392). بررسی رابطه تخصص صنعت حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش حسابداری، شماره 14، 7 - 26.

مرادی، مهدی و پور حسینی، سید مهدی. (1388). بررسی رابطه بین برخی ویژگی‌های مالی و غیر مالی و مدت زمان اجرا و تکمیل عملیات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، شماره اول، 168 - 185.

مهدوی، غلامحسین و جمالیان پور، مظفر. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سرعت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیق‌های حسابداری مالی، شماره چهارم، 89 - 108.

Afify, H. A. E. (2009). Determinants of audit report lag: Does implementing corporate governance have any impact? Empirical evidence from Egypt. Journal of Applied Accounting Research, 10 (1) , 56-86.

Ahmad, R. A. R. and Kamaruddin, K. A. (2003). Audit delay and the timeliness of corporate reporting: Malaysian evidence. Working paper, MARA University of Technology, Shah Alam.

Ahmed, K. (2003). The timeliness of corporate reporting: a comparative study of South Asia. Advances in International Accounting, 16, 17-43.

Al-Ajmi, J. (2008). Audit and reporting delays: Evidence from an emerging markets. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 24, 217-236.

Al-Ghanem, Wafa, Hegazy, Mohamed (2011). An empirical analysis of audit delays and timeliness of corporate financial reporting in Kuwait. Eurasian Business Review Volume 1, 73-90.

Annaert, J. , De Ceuster, M. , Polfliet, R. and Van Campenhout, G. (2002). To be or not to be … ‘too late’: The case of the Belgian semi-annual Earnings announcements. Journal of Business Finance and Accounting, 29 (3&4) , 477-495.

Ashton, R. H. , Willingham, J. J. and Elliott, R. K. (1987). An empirical analysis of audit delay. Journal of Accounting Research, 25 (2) , 275-92.

Atiase, R. K. , Bamber, L. S. and Tse, S. (1988). Timeliness of financial reporting, the firm size effect, and stock price reactions to annual earnings announcements. Contemporary Accounting Research, 5 (2) , 526-552.

Binti Hashim, Ummi Junaidda, Binti Abdul Rahman, Rashidah (2011). Reriewing the literature on audit report lag and corporate governance. Bureau of Research and Consultancy.

Che-Ahmad, A. and Abidin, S. (2008). Audit delay of listed companies: A case of Malaysia. International Business Research, 1 (4) , 32-39.

Davies, B. and Whittred, G. P. (1980). The association between selected corporate attributes and timeliness in corporate reporting: further analysis. Abacus, June, 48-60.

Dyer, J. D and A. J. McHugh. (1975). The timeliness of the Australian annual report. Journal of Accounting Research, Autumn, 204-219.

Hossain, M. A. and Taylor, P. J. (1998). An examination of audit delay: evidence from Pakistan. Working paper. Retrieved 12 June 2010 from www3. bus. osaka- cu. ac. jpapira98archivespdfs64. pdf.

Jensen, M. C. and W. H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3 (4) , 305-360.

Lambert, Tamara A, Jones, Keith L, Brazel, Joseph F. (2013). Unintended consequences of accelerated filings: Are involuntary reductions in audit delay associated with reductions in earnings quality?. ssrn. 963402.

Leventis, S. , and Caramanis, C. (2005). Determinants of audit time as a proxy of audit quality. Managerial Auditing Journal, 20, 460-478.

Mohamad Naimi, M. N. , Rohami, S. and Wan-Hussin, W. N. (2010). Corporate Governance and Audit Report Lag in Malaysia. Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, Vol. 6, No. 2.

Ng, P. H. and Tai, Y. K. (1994). An empirical examination of the determinants of audit delay in Hong Kong. British Accounting Review, 26, 43-59.

Owusu-Ansah, S. (2000). Timeliness of corporate financial reporting in emerging capital markets: Empirical evidence from the Zimbabwe Stock Exchange. Accounting and Business Research, 30, 241-254.

Owusu-Ansah, S. and Leventis, S. (2006) Timeliness of corporate annual financial reporting in Greece, European Accounting Review, 15, 273-287.

Pourali, Mohammad Reza, Jozi, Mahshid, Heydari Rostami, Keramatollah, Taherpour, Gholam Reza, Niazi, Faramarz (2013). Investigation of effective factors in audit delay: Evidence from Tehran Stock Exchange (TSE). Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology, 405-410.

Prabandari, J. D. M and Rustiana (2007). Beberapa faktor yang berdampak pada perbedaan audit delay. Kinerja, 11 (1) , 27-39.

Shukeri, Siti Norwahida, Puat Nelson, Sherliza (2011). Timeliness of annual audit report: some empirical evidence from Malaysia. Entrepreneurship and Management International Conference (EMIC 2) 2011, Kangar, Perlis Malaysia.

Tauringana, V. , Kyeyune, M. F and Opio P. J. (2008). Corporate governance, dual language reporting and the timeliness of annual reports on the Nairobi Stock Exchange. Research in Accounting in Emerging Economies, 8, 13-37.

Wei, Luo (2012). Determinants and implications of audit reporting lags in China. A thesis for Degree of Master of Philosophy in Business. Lingnan University