بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 دانشجوی دکتری حسابداری، واحد بندرعباس، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده

هدف این پژوهش بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری است. عوامل اصلی به موضوع‌های بنیادی و کلان موثر در آموزش و عوامل فرعی به موضوع‌های خرد اشاره دارد. مطالعه پیش‌رو از نوع پیمایشی- کاربردی است. بررسی موضوع از طریق پرسشنامه و نمونه‌گیری از 111 نفر از مدرسان حسابداری سطح کشور در سال 1395 صورت گرفت. برای تحلیل یافته‌ها در قالب 3 فرضیه اصلی از آزمون‌های T تک‌نمونه‌ای و کای‌دو و برای بررسی اولویت یافته‌ها از آزمون فریدمن در نرم‌افزار SPSS نسخه 22 استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که از دیدگاه پاسخ‌دهندگان، هر دو مقوله عوامل اصلی و عوامل فرعی در سطح اهمیت بالاتر از متوسط قرار داشته و بین اولویت پاسخ‌دهندگان از نظر آماری تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین بر اساس اولویت تعیین شده مولفه "اطلاع از اصول حسابداری" از عوامل اصلی و مولفه "آشنایی با ساختار صورت‌های مالی" از عوامل فرعی دارای بیشترین میزان اهمیت است و در جهت گسترش آموزش استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی باید به آن‌ها توجه ویژه گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Value of Familiarity with International Financial Reporting Standards Concepts in Accounting Instructors

نویسندگان [English]

  • Zohra Hajiha 1
  • Hossein Raja Dare 2
1 Associate Professor, Department of Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch
2 Ph.D Student of Accounting, Bandar Abbas Branch, Islamic Azad University
چکیده [English]

This study aimed to investigate the essential and minor factors that affect the promotion and education of international financial reporting standards. Fundamental and major issues that affect training are pointed out by essential factors and minor issues are pointed out by minor factors. The following study is a type of applied survey research. The subject evaluated via questionnaire and sampling of 111 people of accounting instructors in 2016 from across the country. One-sample T and Chi-square tests were used to analyze the results in the form of three main hypotheses and for analyzing the priority of findings, Friedman test in SPSS software version 22 was used. Findings showed that on respondents' views both essential factors and minor factors are placed in above the average level of importance and there is a statistically significant difference between the priorities of respondents. Based on determined priority also component of “understanding the accounting principles” of essential factors and component of “familiarity with the structure of financial statements” of minor factors have the highest importance and they should be given special attention in order to expand International Financial Reporting Standards training.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International Financial Reporting Standards
  • Instructors
  • Accountants
  • Training