شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی حسابداری دانشگاه پیام نور

چکیده

بر طبق نظریه نمایندگی، یکی از مکانیزم های مهم که برای کاهش مسایل نمایندگی موثر میباشد، استقلال هیات مدیره است. در واقع اعضای هیئت مدیره مستقل ممکن است نظارت بهتری بر عملکرد فرآیند گزارشگری مالی داشته باشند. در نتیجه، هیات مدیره با اعضای بیشتری که مستقل هستند، تمایل بیشتری برای افزایش نظارت دارند و بنابراین انتظار می رود به کیفیت سود نیز افزایش یابد. هدف این مطالعه نیز بررسی این مسئله می پردازد که آیا استقلال هیات مدیر بر کیفیت سود در میان شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران، تاثیر دارد یا خیر؟روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعه، روش شبه تجربی با طرح پس رویدادی است، تعداد 272 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1387 الی 1393 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی استفاده شده است. یافته ها بیانگر این است استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود تاثیر مثبت دارد. در واقع در شرکتی که شفافیت اطلاعاتی دارند، مکانیسم های شرکتی از قبیل استقلال هیات مدیره باعث افزایش کیفیت سود می شود. همچنین براساس نتایج تحقیق، جریان نقدی و اهرم مالی با کیفیت سود رابطه مستقیم و همچنین ااندازه شرکت با کیفیت سود رابطه معنادار و معکوس دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Effect of Independence of the Board of Directors on Earnings Quality among the Companies Listed in Tehran Stock Exchange

نویسنده [English]

  • Mohsen Hassani
Member of Accounting faculty of Payame Noor University
چکیده [English]

Independence of the board of directors is one important mechanism that effectively reduces agency problems according to agency theory. In fact, independent board members may have proper governance of financial reporting process. As a result, the board of directors with more independent members is more willing to increase governance, which contributes to increased quality of earnings. The present study aimed to examine whether independence of board of director affects earnings quality among the companies listed in Tehran Stock Exchange or not? This was a quasi-experimental study with post-test design in which 272 companies listed in Tehran Stock Exchange were investigated from 2008 to 2014. Multivariate regression model and panel data were used to test the proposed hypotheses.
The findings indicated that independence of the board of directors has a positive effect on earnings quality. In fact, corporate mechanisms such as board independence enhance the quality of earnings in a company with informational transparency. Moreover, the results showed the direct relationship of cash flow and financial leverage with earnings quality. There was also a significant and inverse relationship between corporate size and earnings quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate Governance
  • Independence of the board of directors
  • Corporate size
  • Cash flow
  • Non-executive directors