اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزآباد

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد داریون

چکیده

زمینه صنعت از عوامل مهم در تعیین رویه‌های عمل حسابداری مدیریت محسوب می‌شود. اهمیت و نحوه بکارگیری این موضوع در پژوهش‌های تجربی آینده ایجاب می‌کند در این مقاله به آن پرداخته شود. مطالعه حاضر، ضمن ارائه تعریف مفهومی از زمینه صنعت، به مرور و بررسی تأثیر آن بر رویه‌های عمل حسابداری مدیریت می‌پردازد. در غالب پژوهش‌ها، این مفهوم به معنای رویه‌های عمل اصلی سازمان بکار برده شده است. رویکردهای نظری موجود در این پژوهش‌ها عمدتاً بر دو نوع ویژگی صنعت یعنی رویه‌های عمل اصلی سازمان و عوامل مختص هر صنعت تأکید داشته‌اند. در این مطالعه، چگونگی تأثیر این دو ویژگی بر نوع رویه‌های حسابداری مدیریت مورد بررسی قرار گرفته و نوع ویژگی‌های صنعت مورد تأکید در پژوهش‌های مرور شده، اثر زمینه صنعت بر رویه‌های عمل حسابداری مدیریت و رویکردهای تجربی اتخاذ شده در این پژوهش‌ها تبیین شده است و بر این اساس، فرصت‌هایی جهت انجام تحقیقات آتی پیشنهاد گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Importance of Industry Context in Management Accounting Practices

نویسندگان [English]

  • Hashem Valipour 1
  • Hashem Kavianifard 2
1 Associate Professor, Accounting Department, Firoozabad Islamic Azad University
2 Assistant Professor, Department of Accounting, Islamic Azad University, Dariush Branch
چکیده [English]

The industry context is considered as an important factor in determining management accounting practices. The importance and use of this topic in future empirical research requires addressed in this paper. The present study, while presenting a conceptual definition of the industry context, reviews and examines its impact on management accounting practices. In most researches, this concept is used to mean the core organizational practices. The theoretical approaches in these studies mainly focused on two types of industry specifics, namely, the core organizational practices and the distinct factor of influence to each industry. In this study, the effect of these two specifics on the type of management accounting practices has been studied and the type of industry characteristics emphasized in the reviewed researches, the effect of the industry context on the management accounting practices and the empirical approaches adopted in these studies. Based on this, opportunities for future research are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Industry"
  • "Management accounting practices"
  • "Core organizational practice"
  • "Distinct factors of influence"