بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق نویسنده مسئول

2 دانشیار گروه افتصاد دانشگاه الزهراء (س)،

چکیده

مهمترین عوامل تعیین کننده سطح سود، محدودیت های تأمین مالی، فرصت های سرمایه گذاری، اندازه شرکت و فشار از سوی سهامداران و مقامات نظارت کننده است. حاکمیت شرکتی شامل ضوابط حقوقی، فرهنگی و نهادی ، چگونگی اداره و عملکرد شرکت ها را تعیین می کند. آنچه بیشتر جلب توجه می کند حضور روز افزون سرمایه گذاران نهادی و حقوقی در دایره مالکین شرکت می باشد. هدف تحقیق بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار است . جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386تا 1394 که بر اساس نمونه گیری غربالگری به روش حذف سیستماتیک ، 135 شرکت به عنوان نمونه تعیین گردید. نتایج نشان داد : الف ) درصد مالکیت بزرگترین سهامدار بر محدودیت های تامین مالی تاثیر معناداری دارد. یعنی اثر متغیر درصد سهام نگه داری شده توسط بزرگترین سهامدار بر متغیر محدودیت های تامین مالی( KZ ) مثبت و معنادار است ب ) اثر متغیرهای نسبت سهامدارن نهادی فعال و غیر فعال بر محدودیت های تامین مالی به ترتیب مثبت و منفی اما از نظر آماری ضریب متغیر سهامداران نهادی فعال معنادار و ضریب متغیر سهامداران نهادی غیر فعال معنی دار نیست . لذا افزایش متغیر سهامدارن نهادی فعال منجر به افزایش وجه نقد شرکت و در نتیجه کاهش محدودیت های تامین مالی خواهد شد. و نهایتا ج ) اثر متغیر نسبت کل سود تقسیمی به کل داراییها بر متغیر محدودیت های تامین مالی منفی و معنادار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of the Dividend Policy and the Ownership Structure on the Financing Constraints (KZ Index) of the Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mostafa Heidari Haratemeh 1
  • Shamsollah Shirinbakhsh 2
1 Assistant Professor of Economics, Islamic Azad University, Naroch Branch Corresponding Author
2 Associate Professor at Al-Zahra University
چکیده [English]

Abstract:
The most important determinants of the level of profit are financing constraints, investment opportunities, firm size, and pressure from the stockholders, government regulators, and the firm's governing body. In general, corporate governance, consists of legal norms, culture, and institutions that determine the management conduct and corporate performance. In this respect, what is of greater attention is the growing presence of institutional and legal entity investors in the circle of the owners of the publicly traded companies. The aim of this study was to investigate the effect of dividend policy and the ownership structure on the financing constraints in the stock exchange market. The population of this empirical study consists of all the companies listed on the Tehran Stack Exchange during the period from 1385 to 1393 of which, through systematic sampling and screening process, 135 companies were taken as the sample. The results show: a) The percentage of stock owned by the largest shareholder has a positive and significant effect on the financing constraints (KZ) variable. b) the effect of active and passive institutional ownership on the financing constraints variable are, respectively, positive and negative, however, active institutional ownership is statistically significant and passive institutional ownership is statistically insignificant. Finally, c) the effect of dividend relative to total assets on the financing constraints is negative and significant.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: "Ownership structure"
  • "Dividend policy"
  • "Financing"
  • "Panel data"