نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء (س)، نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

در دنیای امروز بسیاری از کشور ها، استانداردهای بین‌المللی را به‌عنوان یک چارچوب گزارشگری مالی جهانی مورد پذیرش قرار داده‌اند. در ایران هم ناشران بزرگ پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به تهیه صورت‌های مالی مبتنی بر استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی هستند. با عنایت به تأثیر گسترده استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر بسیاری از جنبه‌های مختلف فعالیت‌های شرکت‌ها، حسابرسی داخلی می‌تواند به‌عنوان یکی از ارکان راهبری شرکتی در سازمان نقش بی‌بدیلی در پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی ایفا نماید. بدین ترتیب در این مقاله به بررسی نقش حسابرسی داخلی در پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی پرداخته می‌شود. نتیجه حاصل از مقاله این است که حسابرسان داخلی باید حضور فعالی در پروژه‌ی تبدیل اصول پذیرفته‌شده حسابداری به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی داشته باشند و این حضور باید در زمان مناسب صورت پذیرد. در حقیقت واحد حسابرسی داخلی بایستی پیش از پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی و در حین آن، به‌عنوان یک عنصر کلیدی ایفای نقش نماید. در این راستا، آموزش کافی حسابرسان در زمینه پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی ضرورت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Role of Internal Audit in Implementation of the IFRS

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Mahmoudkhani 1
  • Reihaneh Ahmadi 2
1 Ph.D. Student of Accounting at Alzahra University (CA), responsible author
2 Master of Accounting at Al-Zahra University
چکیده [English]

In the new world, most of the countries have accepted the International standards as a global financial reporting framework. In Iran, the big companies that listed in the Tehran Security Exchange obligate to provide financial statements based on the IFRS.With regard the widespread impact of the IFRS on many different aspects of corporate activities, the internal auditing as one of the pillars of corporate governance can play a unique role in implementation of international standards in organization. Thus, this paper examines the role of the internal auditing in converting the general accepted accounting standards to IFRS. The result of this article is that the internal auditors must be involved in the IFRS conversion project actively and it's presence should be done at the right time. In fact, the internal audit function should plays role as a key element before and during the IFRS implementation process. In this regard, adequate training about implementation of international standards is essential for internal auditing.

کلیدواژه‌ها [English]

  • the IFRS
  • Conversion
  • the Internal auditing