توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود

نوع مقاله: علمی ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه غیرانتفاعی هشت بهشت اصفهان

چکیده

در این پژوهش توانایی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود برای پیش‌بینی وجه نقد آتی ارزیابی شده است. در این راستا، سه فرضیه تدوین شده است که در فرضیه اول به مقایسه قدرت وجه ­نقد عملیاتی و سود خالص برای پیش‌بینی وجه نقد آتی پرداخته می­شود. در فرضیه دوم سود به دو جزء تعهدی و نقدی تقسیم و تأثیر این تقسیم‌بندی بر توان توضیح‌دهندگی سود ارزیابی می‌شود و در فرضیه سوم کل اقلام تعهدی به اجزای آن یعنی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم و توان پیش‌بینی کنندگی سود با این تقسیم‌بندی بررسی می­شود. برای تخمین مدل‌های پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت، طی سال‌های 94-86 وازروشداده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که سود نسبت به وجه نقد عملیاتی برای پیش‌بینی وجه نقد آتی توانمندی بهتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قدرت توضیح دهندگی سود در پیش‌بینی وجه نقد آتی با تقسیم سود به اجزای آن یعنی جزء نقدی و تعهدی افزایش می‌یابد؛ اما تقسیم اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نمی­تواند توضیح دهندگی سود را افزایش دهد

در این پژوهش توانایی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود برای پیش‌بینی وجه نقد آتی ارزیابی شده است. در این راستا، سه فرضیه تدوین شده است که در فرضیه اول به مقایسه قدرت وجه ­نقد عملیاتی و سود خالص برای پیش‌بینی وجه نقد آتی پرداخته می­شود. در فرضیه دوم سود به دو جزء تعهدی و نقدی تقسیم و تأثیر این تقسیم‌بندی بر توان توضیح‌دهندگی سود ارزیابی می‌شود و در فرضیه سوم کل اقلام تعهدی به اجزای آن یعنی اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری تقسیم و توان پیش‌بینی کنندگی سود با این تقسیم‌بندی بررسی می­شود. برای تخمین مدل‌های پژوهش از اطلاعات مالی 107 شرکت، طی سال‌های 94-86 وازروشداده‌های ترکیبی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد که سود نسبت به وجه نقد عملیاتی برای پیش‌بینی وجه نقد آتی توانمندی بهتری دارد. همچنین نتایج نشان داد که قدرت توضیح دهندگی سود در پیش‌بینی وجه نقد آتی با تقسیم سود به اجزای آن یعنی جزء نقدی و تعهدی افزایش می‌یابد؛ اما تقسیم اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری نمی­تواند توضیح دهندگی سود را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forecasting Ability of Operating Cash, Net Income and Income Components

چکیده [English]

The present study intends to evaluate the ability of operating cash flow, net income, and earning components in forecasting future cash flow. In this regard, three hypotheses have been formulated. The first hypothesis compares the power of operating cash flow with net profit in forecasting future cash flows. The second hypothesis addresses the income as accrual and cash components and evaluates the effect of these two components on the explanatory power of income. In the third hypothesis, all accruals are divided into their components, namely, discretionary and non-discretionary accruals, and the forecasting power of income is evaluated based on this division. For estimating the research models, the financial information of 107 companies spanning from 2007-2015 was investigated through panel data analysis. The study results showed that net income better forecasts future cash flow compared to operating cash flow. Moreover, the results indicated that the explanatory power of net income in predicting future cash increases upon dividing the earning into its components, namely, cash and accrual components. However, the division of accruals into discretionary and non-discretionary components cannot increase the explanatory power of earning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Income
  • Operating cash flow
  • Forecasting of future cash
  • Discretionary accruals
  • Non-discretionary accruals
APlatoni, A (2015). "Statistical Analysis with Eviews in Accounting and Financial Management Research", Tehran, Terme Publishing (in persian).

APlatoni, A, Mohammadi, Kamran, Amini, Peyman. (2010). "Investigating the ability of current accounting data to predict future cash flows. " Journal of Management Accounting, Third Year, (6) , pp. 76-63 (in persian).

Barth, M. , w. Beaver, J. Hand. , and w. Landsman. (2005). "Accruals, Accounting Based Valuation Models and The Prediction of Equity Values". Journal of Accounting, Auditing & Finance. 20 (4). Pp, 311-345.

Barth, M. E. , Cram, D. P. and Nelson, K. K. (2001) , "Accruals and the prediction of future cash flows", The Accounting Review, Vol. 76 No. 1, pp. 27-58.

Bassam, M. (2002). "The Role of Accruals and Cash Flows in Equity Valuation: Evidence From Amman and The U. S Stock Exchanges". PHD Dissertation. Kent State University.

Bowen, R. , Burgstahler, D. and Daley, l. (1987) , "The incremental information content of accrualsversus cash flows" The Accounting Review, Vol. 62 No. 4, Pp. 723-747.

Bulu, Q; Hosseini Ali. (2007). "Profit Management and Measurement: A Theoretical Approach. " Quarterly Journal of the Association of Official Accountants (in persian).

Chan, k. , Louis. K. Chan, C. , Jegadeesh, N. and Lakonishok, J. (2006). "Earnings Quality and Stock Return",. Journal of Business, Vol. 79, No. 3.

Charitou, A. (1997). "The Role of Cash flow and Accruals in explaining Security Return: Evidence for UK". The European Accounting Review. Vol. 6. Pp. 629-652.

Charitou, A. , and C. Clubb. (2000). "The Value relevance of earnings and cash flows: Empirical evidence for Japan". Journal of International Financial Management & Accounting. 11 (1). Pp. 1-22.

Cheng, C. S. A. , C,S. Liu, & T. F. Schaffer. (1996). " Earnings Permanence and the Incremental Information Content of Cash Flows from Operations". Journal of Accounting Research, 34 (1) , Pp. 173-181.

Darabi, R; Atabari, Sh. (2010). "Comparison of the power of cash and accrual accounting data in predicting future cash flows using financial information between the period of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange". Financial Accounting and Audit Research Journal. Pages 114-87 (in persian).

Dawar, V (2015). "The relative predictive ability of earnings and cash flows". Management Research Review, Vol. 38 Iss 4 pp. 367 – 380.

Dechow P. M. , R. G. Sloan, A. P. Sweeney, (1995) , Detecting of earnings management, Journal of accounting review, Vol. 70, no. 2, April 1995, PP: 193-225.

Dechow, P. (1994). "Accounting Earnings and Cash Flows as Measures of Firm Performance: the Role of Accounting Accruals". Journal of Accounting and Economics, , Vol. 3: Pp, 18-42. 18, 3–42.

Dechow, P. M. & I. Dichev. (2002). " The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors". The Accounting Review, 77, Pp, 35-59.

Dechow, P. M. , A. P. Hutton, and R. G. Sloon. (1998). "An empirical assessmet of the residual income valuation model". Journal of Accounting and Economics , 26, Pp, 1-34.

Ebaid, I. E. S. (2011) , "Accruals and the prediction of future cash flows: empirical evidence from an emerging market", Management Research Review, Vol. 34 No. 7, pp. 838-853.

FASB (1978) , "Objective of financial reporting by business enterprises". Statement of Financial Accounting Concepts No. 1, Financial Accounting Standards Board, Stamford, CT.

Francis, J. , Lafond, R. , Olsson, P. , Schipper, K. (2005). "The market pricing of accruals qualiy". Journal of Accounting and Economics. Vol, 39, Pp, 295-327.

Frigo, M. I. & Graziano, R. , (2003) , "Strategic decisions and cash flow", strategic finance, Vol. 85, No. 1, PP. 8-11.

 Ghaemi, M. H; Jamal Levani, A; Dehbozorgi, S. (2008). "Quality of Profit and Return on Companies", Accounting and Auditing, Vol. 15, No. 52, 88-71 (in persian).

Gurkas, M; Ghorbani, A; Rezaei, Y (2015). "The relationship between net profit and cash measurement criteria in forecasting future cash flows. " Empirical Accounting Research, Fourth Year, (16) , pp. 176-161 (in persian).

Haw, I. , D. Qi. , and W. Wu. (2001). " The Nature of Information in Accruals and Cash Flows in An Emergine Capitol Market: The Case of China". The International Journal of Accounting. 36. Pp. 391-406.

Healy, P. M. , & K. G. Palepu. (1993). "The Effect of Firms Financial Disclosure Policies on Stock Prices". Accounting Horizon, 7, Pp. 1-11.

Izadiya, N; Ghucheifard, H; Hamidian, N. (2012). "Investigating the Relationship between Operational Cash Flows, Net Income and Accruals Components with Future Free Cash Flows of Tehran Stock Exchange Listed Companies". Journal of Financial Accounting Research, Year 4, (4) , pp. 36-19 (in persian).

Jones (1991). " Earning management during import relief investigation". Journal of Accounting Research 29 (2).

Kim, M. and Kross, W. (2005) , "The ability of earnings to predict future operating cash flows has been increasing – not decreasing", Journal of Accounting Research, Vol. 43 No. 5,pp. 753-780.

Lee, T. A. (1985). " Cash Flow Accounting, Profit and Performance Measurement, Response to Challenge". Accounting and Busi ness Research (spring).

Mashayekhi, B; Mehrani, S; Mehrani, K; Karami Gh. (2005). "The role of discretionary accruals in earnings management of listed companies in Tehran Stock Exchange". Accounting and Auditing Reviews, Year 12, No. 42, pp. 74-61 (in persian).

Mehrjoo, E (2010). "Investigating the relationship between net operating accruals and net realizable value of operating assets". Master thesis of Shahid Chamran University of Ahvaz (in persian).

Mir Fakhreddini, S. H; Moineedin, M; Ebrahimpour, A. (2009). Compare the ability of cash flows and accruals to predict future cash flows. Quarterly journal of accounting and auditing. (55): pp. 116-99 (in persian).

Patell, J. and Kaplan, R. (1977) , "The information content of cash flow data relative to annual earnings". Working paper, Stanford University, Stanford, Palo Alto, CA.

Penman (2003) , "The quality of financial statements: perspectives from the recent stock market bubble". Accounting Horizons(supplement): 77-96.

Pincus, M. , Rajgopal, S. and Venkatachalam, M. (2007) , "The accrual anomaly: international evidence", The Accounting Review, Vol. 82 No. 1, pp. 169-203.

Rasaiyan, A; Hosseini, V. (2008). "The relation between the quality of accruals and cost of capital in Iran". Accounting and Auditing Reviews, 53, pp. 82-67 (in persian).

Rezaei, F; Afshar, M , Kohbar, F. (2014). "Comparison of the ability of operating profit, operating cash flow and accruals components to predict the future cash flows of companies operating in the future. " Accounting and Auditing Studies. (10) (in persian).

Richardson, S. , Sloan, R. , Soliman, M. , & Tuna, I. (2005). "Accrual reliability, earnings persistence and stock prices". Journal of Accounting and Econmics, Vol. 39, Pp, 437-485.

Saghafi, A; Fadaei, H. R. (2007). Choosing an efficient model for predicting cash flows based on comparison of relevant models in companies accepted in Tehran Stock Exchange. Quarterly journal of accounting and auditing. (50): pp. 24-3 (in persian).

Sajjadi, S. H; Tucker; R; Zarezadeh Mehrizi; M. S. (2013). "The relationship between cash components and earnings accruals with stock prices". Accounting Knowledge, No. 12, pp. 194-175 (in persian).

Shabahang, R. (2008). "Financial Management (Volume I) ", Tehran, Audit Organization Publishing (in persian).

Sloan, R. G. (1996). "Do stock prices filly reflect information in accruals and cash flow about future earnings?" The Accounting Review, Vol. 71, No. 3, Pp, 289-315.

Wilson, G. P. (1987) , "The incremental information content of the accrual and funds components of earnings after controlling for earnings". The Accounting Review, Vol. 62, Pp. 293-322.

 Wing Yan, p. (2005) , “Accruals and the Prediction of Future Cash Flow in Hong Kong”, Hong Kong Baptist University

Zahmatkesh, E. (2014). "A Comparative Study on the Possibility of Forecasting Accounts and Critical and Renewed Cash Flows in Relation to Future Cash Flows". Accounting Research, (12) , pp. 143-127 (in persian).