مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

چکیده

آنچه جامعه از حرفه حسابرسی انتظار دارد، ارائه گزارش حسابرسی با کیفیت به جامعه است، اما اقدامات مدیران و صاحب­کاران می­تواند منجر به ایجاد تردید حرفه­ای و درک ریسک چرخش در حسابرسان شود و در نتیجه بر کیفیت حسابرسی آنان اثرگذار باشد. بنابراین در پژوهش حاضر، ارتباط بین تردید حرفه­ای حسابرس و چرخش حسابرس با کیفیت حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى شده است. روش پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را نیز کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران در یک بازه زمانی 6 ساله از سال 1388 تا 1394 تشکیل می­دهند. نمونه آماری پژوهش را 114 شرکت تشکیل می­دهند. داده­های مورد نیاز پژوهش نیز از بانک اطلاعاتی بورس اوراق بهادار جمع­آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده­ها نیز از آزمون رگرسیون چند متغیره استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می­دهند که متغیرهای تردید حرفه­ای حسابرس و چرخش اختیاری حسابرس ارتباط مستقیم و معنی­داری با کیفیت حسابرسی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار دارند، اما متغیر چرخش اجباری حسابرس ارتباط معنی­داری با کیفیت حسابرسی ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Relationship Between the Auditor's Professional Skepticism, Rotation of Auditors and Audit Quality of company

نویسندگان [English]

  • aziz gord 1
  • mona naseri 2
1 payam noor university
2 payem noor university
چکیده [English]

What society expects of the auditing profession is rendering of high quality report. But the actions of managers can lead to professional skepticism and understanding of risk of auditor’s rotation, so these factors can effect on audit quality. Therefore, in this study, the relationship between the auditor's professional skepticism, the rotation of auditors and audit quality of listed companies on the Stock Exchange of Tehran was studied. Research methodology is Practical and correlated. The study also include all companies listed on Tehran Stock Exchange during a period of six years from 2011 up to 2015. Data needed for the study were collected from the database of Stock Exchange. In order to analyzing of data, multiple regression analysis was used. The results showed that there is a significantly positive relationship between the auditor's professional skepticism and rotation of auditor with audit quality, but mandatory auditor rotation variable was not significantly associated with audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit quality
  • Auditor's professional skepticism
  • Compulsory rotation of auditors
  • Rotation of auditors