بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

مدیران با استفاده از روش­های متنوع اقدام به مدیریت سود می‌کنند. گروهی از این روش‌ها، استفاده از تغییر در زمان­بندی و میزان فعالیت‌های واقعی، نظیر مخارج تحقیق و توسعه، تولید، فروش و سرمایه­گذاری­ها است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت­های واقعی (مدیریت سود واقعی) با بازده آتی سهام است. برای تعیین میزان دست‌کاری فعالیت­های واقعی، از چهار معیار جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه تولید غیرعادی­، هزینه اختیاری غیرعادی و تغییرات غیرعادی در موجودی کالا استفاده شده است.نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که دست‌کاری فعالیت­های واقعی که منجر به افزایش جریان­های نقدی عملیاتی غیرعادی در دوره جاری گردیده است، با بازده سهام دوره بعد ارتباط منفی دارد. همچنین تغییرات غیرعادی در موجودی کالا و هزینه­های اختیاری غیرعادی (که موجب کاهش جریان­های نقدی آینده می­شود)، ارتباط معکوسی با بازده سهام در دوره آینده دارد. هزینه تولید غیرعادی در دوره جاری، که ناشی از تولید بیش از اندازه می‌باشد ارتباط معکوسی با بازده سهام دوره بعد ندارد. بدان معنا که قیمت سهام قادر به انعکاس کامل اثر اضافه تولید بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت می­باشد