بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل

نویسندگان

1 دانشیار بخش حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

امروزه صورتهای مالی حسابرسی شده، وسیله مناسبی برای نقل و انتقال و ابلاغ اطلاعات صحیح و به موقع مالی درباره مؤسسات و شرکت‌ها تلقی میشود. درمحیطی متاثر از جهانی شدن اقتصاد، شناسایی عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی می‌تواند گام موثری در جهت گسترش حرفه حسابرسی در ایران باشد، لذا اقدام به انجام این تحقیق در خصوص عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل در محیط اقتصادی ایران گردید. بررسی پیشینه پژوهش دراین زمینه نشان می‌دهد که مهمترین عاملی که مذاکرات اولیه برای پذیرش صاحبکار حسابرسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد سطح تجربه حسابرسان است. تجربه، دانش و توانایی مورد قبول از عوامل بسیار با اهمیت تعریف شده است. دراین پژوهش به بررسی نظر حسابرسان نسبت به اهمیت و رتبه بندی عوامل مرتبط با پذیرش یا رد صاحبکار حسابرسی پرداخته شد. جامعه آماری این تحقیق شامل حسابرسان عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند که در جایگاه سازمانی سرپرست و بالاتر ازآن قرار دارند. روش‌شناسی تحقیق، توصیفی- پیمایشی بوده و در زمینه جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه کتبی که اعتبار ساختاری و محتوایی آن به تأیید رسیده، استفاده شده‌است. براساس یافته‌های پژوهش، ترکیب ریسک صاحبکار و اندازه کسب و کار تجاری صاحبکار، ازمهمترین عوامل اثرگذار بر تصمیم حسابرسان در جهت پذیرش یا رد صاحبکار جدید بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Investigation Influencing Factors Over Accept or Reject of the Client on The Independent Auditors

نویسندگان [English]

  • Ahmad Khodamipour 1
  • Kazem Ali Porsarmast 2
1 Associate Professor of Accounting, Shahid Bahonar University of Kerman
2 Master of Accountancy at Shahid Bahonar University of Kerman
چکیده [English]

Nowadays in most countries around the world and somewhat in our country, the financial statements audited, is assumed as an appropriate means of transportation and delivering accurate and timely financial information about institutions and corporations. In such Environment influenced by the globalization of economy, Identifying influential factors on the auditors decision can be an effective step towards the development of auditing profession in Iran in order to accept or reject the audit clients, so in this paper the main purpose identifing factors influencing on the acceptance or rejection of new employer of the independent auditors in the economic environment of Iran. Litriture review shows that the most important factor in this context which affect on the initial negotiations of auditor’s acceptance, is the Level of auditor’s experience. Knowledge, experience and ability are the critically important factors. This study reviews the auditor’s opinion; to the importance and ranking of factors associated with acceptance or rejection of the audit client. Population of this study, including the auditors who were the member of the Iranian Society of CPAs, in the position of supervisor or higher. In this Descriptive-survey datacollected via questionnaires. Based on our results, a composition of clients risk and its size are the most important influential.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit composition
  • Client
  • Audit experience
  • Clients risk