سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 -دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه اصفهان

3 -دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان

چکیده

مدیریت وجه نقد از جمله مهم‌ترین وظایف مدیران شرکت‌ها به منظور حداکثرسازی ثروت سهامداران می‌باشد و لازمه‌ی آن برقراری تعادل میان هزینه‌های نگهداشت وجه‌نقد و هزینه‌ها‌ی وجه نقد ناکافی می‌باشد که نوع و اندازه‌ی این هزینه‌ها تا حدودی به استراتژی‌های مالی هر شرکت بستگی دارد. از آنجا که هر دوی شرکت‌هایی که دچار کسری مالی و یا دارای مازاد وجه نقد می‌باشند به دلیل عدم مدیریت صحیح وجه نقد با مشکلات زیادی رو به رو می‌شوند، بر همین اساس بررسی میزان انحراف وجه نقد نگهداری شده از سطح هدف، سرعت تعدیل وجه نقد به سمت سطح هدف و عوامل شرکتی موثر بر این سرعت تعدیل موضوع مهم و قابل توجهی برای مدیران شرکت‌ها به شمار می‌آید. در مقاله حاضر سعی بر آن بود تا با تأکید بر اهمیت سرعت تعدیل وجه نقد در حوزه‌ی مالی و بررسی پژوهش‌ها و مدل‌ پویای نگهداشت وجه نقد به تبیین دقیق‌ و جامعی از مفهوم سرعت تعدیل وجه نقد و عوامل شرکتی اثرگذار بر آن پرداخته شود. مطالعه پژوهش‌های خارجی نشان دهنده‌ی آن بود که عوامل شرکتی شامل اندازه، عدم تعادل مالی، جریان نقدی آزاد و حاکمیت شرکتی بر میزان سرعت تعدیل وجه نقد موثر می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Speed of Adjustment of Cash and Effective Corporate Factors on It

نویسندگان [English]

  • Mohsen Dastgir 1
  • Amin Yosefi 2
  • Karim Imani 3
1 Professor of Accounting Department of Shahid Chamran University of Ahvaz
2 - Master of Financial Management, University of Isfahan
3 - University of Isfahan Master of Accounting
چکیده [English]

Cash management is important tasks for corporate managers to maximize shareholders wealth and it needs to keep a balance between the cash holding costs and inadequate cash costs that type and size of these costs to some extent depends financial strategies of any corporate. Since both corporates are experiencing financial deficit or surplus cash, due to cash mismanagement are faced with many problems, survey deviation from the optimal cash holding levels, Speed of adjustment toward optimal cash holding levels and effective corporate factors on Speed of adjustment are significant and important subject for corporate managers. In this article we tried to emphasize on cash adjustment speed importance in field of finance and dynamic model of cash holding In order to comprehensive explanation of meaning Speed of adjustment of cash and effective corporate factors is discussed. External research studies indicate that corporate factors such as firm size, financial imbalances, free cash flow and corporate governance are impact on Speed of adjustment of cash

کلیدواژه‌ها [English]

  • : The target level of cash holdings
  • Dynamic Trade
  • Off Model cash holdings
  • Speed of adjustment of cash