بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

2 استاد گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه‌های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه‌ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می‌باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه‌های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله‌ای و برای رتبه‌بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه‌ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده‌ها نشان می‌دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه‌ریزی نداشته و چانه‌زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه‌ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه‌ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه‌ریزی می‌گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه‌زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه‌ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه‌ریزی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Role of Financial Information in the Budget and Budgeting

نویسندگان [English]

  • Akbar Etebarian 1
  • Mostafa Emadzade 2
  • Ali Roohani 3
1 Associate Professor, Department of Management, Islamic Azad University, Khorasgan Branch
2 Professor of Economics at Isfahan University
3 Graduate student of Islamic Azad University Public Administration
چکیده [English]

Abstract: The purpose of this study is investigation of financial information role in budgets and budgeting and reasons. Thus, 150 of experts that have scientific and practical experience in budgeting and accounting are chosen randomly directed. The research method of this paper is descriptive and survey research using questionnaires made by researcher and confirmed content validity through pilot study and reliability with 92 percent Cronbach's alpha coefficient. Responses obtained were analyzed through, binomial nonparametric statistical methods has been used to confirm or reject the research hypotheses and Friedman variance analysis has been used to rank and determine the importance of each reason for non-using financial information in budgeting. Statistical analysis of test data shows that financial data has no role in budget planning and political bargaining and the hidden its role in the budgeting, assignment provisions contained in the documents upstream and incremental budgeting approach in the budget are the causes of financial information in budgeting non-used. The results of the Friedman test showed that political bargaining and its role in the budgeting have highest rank than other reasons for not using financial information in budget plannin.