رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تهران

2 دانشجوی حسابداری دانشگاه تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران

چکیده

موج رسوایی های حسابداری اخیر در انجمن های مالی بین المللی، انتقاد راجع به کیفیت گزارشگری مالی را افزایش داده است. یکی از مواردی که به صورت جدی در کشور های پیشرفته بررسی شده است، تاثیر راهبری شرکتی بر کیفیت گزارشگری مالی است. در این کشورها توجه فراوانی به مکانیزم های راهبری مانند مالکیت سهام به صورت متمرکز، استقلال هیئت مدیره، مالکیت مستقیم و اعتبار حسابرس شده است. این تحقیق در پی بررسی و تبیین رابطه بین راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است. به منظور تعیین کیفیت گزارشگری مالی از کیفیت سود به عنوان شاخص خلاصه ای از کیفیت گزارشگری مالی استفاده می شود. پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، میزان کیفیت اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و نوسان پذیری سود به عنوان سنجه های کیفیت سود و درصد مالکان نهادی و مدیران غیر موظف به عنوان متغیرهای راهبری شرکتی تعریف می شوند. همچنین به منظور اطمینان از نتایج حاصله، متغیرهای اندازه، نسبت بدهی و فرصت های رشد به عنوان متغیرهای کنترلی در تحقیق در نظر گرفته شده اند. در این پژوهش تعداد 100 شرکت طی سال های 1380 تا 1389 مورد مطالعه قرار گرفته و آزمون فرضیات با استفاده از رگرسیون چندگانه خطی انجام شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation Between Corporate Governance and Financial Reporting Quality in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Kaveh Mehrani 1
  • Salman Beik Boshroyeh 2
  • Zohreh Shahidi 3
1 Faculty Member of Tehran University
2 Student Accounting University of Tehran
3 Master of Accounting in Tehran University
چکیده [English]

The proliferation of accounting scandals has prompted the need to improve the relevance of financial reporting by setting up good governance structures. The relationship between corporate governance and information quality has been strongly debated in the context of developed countries. It is only recently that attention turned to the study of governance and financial disclosure in emerging countries.
In this paper, we examine the effect of the governance mechanisms on the financial reporting quality for a sample of Tehran stock exchange company . Specifically, we focus on the characteristics of the board of directors and the ownership structure of
the firms listed on the Tehran Stock Exchange during the period 1380–1389.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial information quality
  • Earnings Quality
  • Corporate Governance
  • Concentrated Ownership
  • Outside Directors