تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی دانشگاه الزهرا گروه حسابداری

2 عضو هیئت علمی دانشگاه یزد و دانشجوی دکترای حسابداری دانشگاه الزهرا

چکیده

موسسات حسابرسی با توجه به کیفیت خدماتی که به صاحبکاران خود ارائه می کنند متفاوت هستند. یک استراتزی تمایز در ارائه خدمات به شرکت های صاحبکار، دانش عمیق نسبت به صنعتی است که صاحبکار در آن فعالیت می کند. تخصص صنعت موسسات حسابرسی باعث افزایش تقاضا برای خدمات حسابرسی و غیر حسابرسی، بهبود کارایی حسابرسی از طریق ایجاد صرفه اقتصادی، ایجاد موانع ورود با ملزم کردن داوطلبان جدید به سرمایه گذاری بخش قابل توجهی از منابع در کسب دانش در صنعت مربوط، تاثیر بر پیامدهای حسابرسی مرتبط با مشتری مثل حق الزحمه حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی می شود. هدف این مقاله ارزیابی انتقادی تحقیقات آرشیوی در مورد تاثیر تخصص صنعت موسسات حسابرسی بر پیامدهای حسابرسی مرتبط با مشتری می باشد و پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارائه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Audit Firm Industry Specialization and Audit Outcomes

نویسندگان [English]

  • Seyed Hossein Alavi Tabari 1
  • Zohreh Arefmanesh 2
1 Associate Professor, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Accounting Department
2 Yazd University faculty member and Ph.D. student of Alzahra University
چکیده [English]

Audit firms vary with respect to the quality of services they provide to their clients. One differentiation strategy is related to providing services to clients that are based on in-depth industry knowledge. Industry specialization helps audit firms increase the demand for audit and non-audit services, improves audit efficiency through economies of scale, creates barriers to entry by requiring new entrants to invest significant resources in relevant industries, and affects client-relevant audit outcomes like audit fees and financial reporting quality. This review attempts to evaluate critically the archival research on the effect of audit firm industry specialization on client-relevant audit outcomes. Some suggestions for future research are offered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Industry specialization
  • Audit fees and Financial reporting quality