تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز

2 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور

3 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی، نیشابور

چکیده

کارکرد اصلی حرفه حسابداری سودمندی در حل مسائل اجتماعی فرهنگی و انسانیست، توسعه و پیشرفت صنعتی، اقتصادی اجتماعی هر جامعه مرهون پژوهش و تحقیق مستمر در همه زمینه‌ها می‌باشد. آنچه مسلم است حرفه حسابداری و علی‌الخصوص نظام اموزشی آن در ارتباط با تربیت نیروی پژوهشگر ماهر ضعیف عمل کرده است. هدف این پژوهش مطالعه و بررسی علل و عوامل عدم گرایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری کشور به تحقیق و پژوهش می باشد، به این منظور تعداد 310 پرسشنامه حاوی 25 سوال در دو مرحله بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های مادر ارائه دهنده رشته حسابداری (دولتی، آزاد و پیام نور) توزیع گردید بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق عدم وجود امکانات تحقیقاتی در دانشگاه‌ها وعدم رضایت دانشجویان از امکانات موجود در صدر عوامل شناسایی شده قرار دارند، بین محل تحصیل و تمایل به تحقیق نیز رابطه معنی داری وجود دارد همچنین دانشجویان توانایی خود را در خصوص انجام فعالیت‌های پژوهشی اندک می شمارند که بیانگر ضعف مفرط نظام آموزشی موجود در این خصوص می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing the Reluctance of Accounting Graduate Students The Research

نویسندگان [English]

  • Hamid Soleimani 1
  • Hojjat Soleimani 2
  • Davood Salehfar 3
1 Ph.D. Student of Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Faculty Member of Payame Noor University
3 Master of Science in Accounting at Islamic Azad University, Neishabour
چکیده [English]

Professional accounting utility functions resolving social problems and human culture, industrial development, economic, social, society, Continuous research in all fields is due. What is certain accounting profession and its education system especially in relation to the training of skilled researchers is weak. This study investigated the factors accounting for the lack of interest in research are graduate students, 310 questionnaires containing 25 questions in order to graduate students in the accounting of the mother of universities (the state azad and Payam Noor) were distributed. Based on the results of this study, the lack of research facilities in universities, and lack of facilities at the forefront of student satisfaction are identified. To investigate the relationship between the school and there is significant interest in the ability of the students to do a little research activities in the count which represents the weakness of the educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Community development
  • Study
  • Accounting
  • Research