تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه آزاد واحد اصفهان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد بروجرد

چکیده

در این تحقیق به بررسی عوامل موثر بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی می‌پردازد بنابراین جامعه آماری کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران می‌باشد. محقق با استفاده از روش حذف سیستماتیک تعداد 92 شرکت را به عنوان حجم نمونه انتخاب نمود. محقق برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از دو نرم افزار SPSS , Eviews استفاده نموده است. برای آزمون فرضیات ابتدا با استفاده از آزمون کلموگروف_ اسمیرنف داده نرمال سنجی شدند، که به علت نرمال نبودن بعضی از متغیرهای تحقیق، محقق با استفاده از تابع ASINH اقدام به نرمال کردن داده‌ها نمود. قبل از آزمون فرضیات ابتدا به کمک آزمون لیمر روش آزمون ترکیبی و تابلویی داده‌ها مشخص شد. که نتیجه این آزمون نشان داد که داده‌ها باید به صورت پانل دیتا وارد نرم افزار بشوند، سپس به کمک آزمون هاسمن روش تصادفی و یا ثابت آزمون فرضیات مشخص شد. نتیجه آزمون رگرسیون به روش تک متغیره نشان داد که در بین متغیرهای مستقل فقط اندازه شرکت موجب افزایش زمان ارائه گزارش حسابرسی می‌شود و سایر متغیرها (نوع گزارش حسابرسی، درصد مالکیت دولتی) بر رتبه‌بندی شرکتها از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی تأثیر معنی‌ داری نداشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Firm Size, Type of Audit Report and the Percentage of State Ownership, the Rating Companies in Tehran Stock Exchange Timeliness of Audit Reports

نویسندگان [English]

  • Mohssen Dastgir 1
  • Zeinab Ahmadi 2
1 Accountant professor, Isfahan Azad University
2 Graduate Student, Boroujerd Azad University
چکیده [English]

This study examines the factors that influence the ranking of companies in Tehran Stock Exchange In terms of timeliness of audit report, so the statistical population is all listed firms on the Tehran Stock Exchange. Researcher selected a sample of 92 companies using systematic removal. Researcher has used SPSS, Eviews software to analyze data. To test the hypothesis first using Kolmogorov-Smirnov test the data were normalized, that because of not being normality in some variables, researcher Using ASINH function managed to normalize the data. Before testing the hypotheses, with aid of Lymr test, identified synthesis and panel testing method on data. The results of this test indicated that the data should be panel data to enter to software, then, by using The Hausman test identified random or fixed method for testing the hypotheses. Univariate regression test results showed that from the independent variables, only firm size causes to increase the time in the audit report and other variables (audit reports, the percentage of institutional ownership of stock,) in term of timeliness of audit reports, not significantly impact on Rating Companies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm Size
  • Financial Leverage
  • Timeliness
  • Rank
  • Audit report