نمایه نویسندگان

آ

 • آخوندی، امید تفکر سیستمی و کاربردهای آن در مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 53-68]
 • آخوندی، امید پاسخگویی روایتی، نگاهی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-36]
 • آدم پیرا، سعیده تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • آذرپور، مجید بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 85-104]
 • آرین تبار، احمد توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • آزاد، عبداله توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • آزاد، محمد تحقیقات کیفی در مالی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 97-130]
 • آژنگ، احمد بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • آقایی، محمد علی نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • آقاجان، زهرا بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

ا

 • ابراهیمی، ابراهیم بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 151-172]
 • ابراهیمی، خدیجه بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • ابوحمزه، مینا به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • اثنی عشری، حمیده چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • اثنی عشری، حمیده نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]
 • احمدی، ریحانه نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • احمدی، ریحانه حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-98]
 • احمدی، زینب تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • احمدی، شیما ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • احمدی، فرشید ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 71-85]
 • احمدی، محمدعلی تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • احمدی، وریا امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • احمدزاده، طه حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 145-158]
 • احمدزاده، طه چرخش اجباری حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-40]
 • اربابی، زهرا بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • ایزدپور، مصطفی بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 151-172]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • ایزدی نیا، ناصر پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • ایزدی نیا، ناصر بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • ایزدی نیا، ناصر تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • ازنایی، سمیرا بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • اژدری، فاطمه بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • اسحاقی، احمد حسابرسی در امپراتوری هخامنشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 159-173]
 • اسفندی، خدیجه تأثیر شکل ارائه اطلاعات بر قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 17-41]
 • اسکندر، هدی نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • اسلامی مفیدآبادی، حسین بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 103-138]
 • اسماعیلی، جواد تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • اسماعیلی کیا، غریبه سستم های حسابداری آب [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 27-44]
 • اسماعیلی کیا، غریبه استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • اصغری، ایرج مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • اصولی، نسیم ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • اعتباریان، اکبر بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • اعتمادی، حسین چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • افروزی، لیلا رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-112]
 • افشار زیدآبادی، فاطمه ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • اقایی، محمد علی پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • اکبری، محسن بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • اکبری، مرتضی اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • اکبری امامی، علیرضا تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • اکبرنژاد، جمال مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]
 • اله‌یاری ابهری، حمید بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • ایمانی، کریم سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • ایمانی، کریم اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • امیری، اسماعیل بررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-25]
 • امری اسرمی، محمد پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • امیرسلیمانی، غلامرضا ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 139-158]
 • امینی، یاسین اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • امینی، محمدرضا هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • امینی فرد، زینب تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • امینی مهر، اکبر بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • امینی نیا، میثم بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-83]
 • انور خطیبی، سعید ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • اوجی، محمد چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • اوحدی، فریدون بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • اورادی، جواد استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 47-69]

ب

 • بابائی، فاطمه تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • بابائی، فاطمه ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • بادآور نهندی، یونس ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • باری، سمانه تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • باقرزاده، سودابه تأثیر شکل ارائه اطلاعات بر قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 17-41]
 • بخردی نسب، وحید تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • بخردی نسب، وحید بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 167-197]
 • بخردی نسب، وحید تاثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 23-46]
 • بیدقی، علی بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • بذرافشان، آمنه نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • برزده، امیر بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • برزگر، الهه مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-15]
 • برزگری خانقاه، جمال حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • برزگری خانقاه، جمال پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • بزرگمهریان، شاهرخ واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • بزرگمهریان، شاهرخ مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • بشیری، فهیمه بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • بشیری منش، نازنین مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-68]
 • بشیری منش، نازنین نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • بشیری منش، نازنین کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • بیک بشرویه، سلمان رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • بیک زاد، جعفر رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-79]
 • بنابی قدیم، رحیم کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 117-133]
 • بنابی قدیم، رحیم سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • بنابی قدیم، رحیم رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • بنابی قدیم، رحیم حسابداری ناب در سازمان ناب(گذر از رویکرد مبتنی بر هزینه به رویکرد مبتنی بر ارزش) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 117-133]
 • بندریان، امیرعلی تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • بنی مهد، بهمن مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • بهبهانی نیا، پریسا سادات نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • بهبهانی نیا، پریسا سادات بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 91-114]
 • بهبهانی نیا، پریسا سادات سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • بهزادپور، سمیرا بررسی تحلیل تأثیر استانداردهای حسابداری در فرآیند تدوین استانداردها و تحقیقات تجربی حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 87-129]
 • بهشور، اسحاق تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • بوربوری، فاطمه مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • بولو، قاسم رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]

پ

 • پارسا، حجت بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 19-34]
 • پاکدل، ملیحه کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • پاک مرام، عسگر رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-79]
 • پاک مرام، عسگر بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 99-126]
 • پیرایش، رضا تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • پرندین، کاوه بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • پرندین، کاوه بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 123-141]
 • پرندین، کاوه مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • پژمان، سرور تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • پهلوان، ساره ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • پورحیدری، امید مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • پورحسینی، جلیل نیاز به گزارش حسابرسی داخلی برای ذینفعان خارجی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-67]
 • پورفخریان، پروین توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]

ت

 • تاتلی، رشید بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • ترکمان زاده، حسین ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-37]
 • تقی زاده، سمیه ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • تقی زاده خانقاه، وحید ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • تیموری، شیما بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • تیموری، شمس الله تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • تنانی، محسن اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آن ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • تهرانی، رضا بررسی تأثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]
 • توحیدی نژاد، مرضیه استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • توحیدی نژاد، مرضیه سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • توکلی محمدی، محمد هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • توکل نیا، اسماعیل بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]

ث

 • ثقفی، علی استراتژی های نیروی حرکت، اثبات محتوای اطلاعاتی سود حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • ثقفی، علی هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 111-128]
 • ثقفی، علی داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]

ج

 • جامعی، رضا بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-100]
 • جان جانی، رضا نقدی بر تئوری اثباتی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 138-162]
 • جاوید، داریوش بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • جاوید، داریوش بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • جعفری، شکوفه بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • جعفری، نادر بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • جعفری جم، حسین استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 47-69]
 • جعفری نسب کرمانی، ندا چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • جعفری نسب کرمانی، ندا حسابداری کربن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • جلیلی، صابر تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • جمالی، امیر بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • جمالی، زهرا پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • جمالی، کامران کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • جهانشاد، آزیتا رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]
 • جهانگیری، حسین تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • جوادی، شهره مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • جوادی پور، علیرضا مروری بر پژوهش‌های حسابداری اجتماعی و زیست محیطی در 25 سال گذشته [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]
 • جوانی قلندری، موسی داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]

ح

 • حیاتی، نهاله جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • حاجب، حمیدرضا بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 19-34]
 • حاجیها، زهره تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-75]
 • حاجیها، زهره نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • حاجیها، زهره بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • حاجیها، زهره بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 105-122]
 • حاجیها، زهره تدوین الگو و اولویت‌بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 47-63]
 • حاضری نیری، هاتف بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • حجازی، رضوان حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]
 • حجازی، رضوان آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • حجازی، رضوان ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • حجازی، رضوان مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • حجازی، رضوان چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • حجازی، رضوان مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • حجازی، رضوان سستم های حسابداری آب [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 27-44]
 • حجازی، رضوان به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • حجازی، رضوان مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 163-183]
 • حجازی، رضوان مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • حجازی، رضوان اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • حجازی، رضوان جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • حجازی، رضوان حسابداری کربن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • حجازی، رضوان اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • حجازی، رضوان بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-51]
 • حدیدی فرد، شهره تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • حیدری، مهدی بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • حیدری بالی، حسن تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • حیدرپور، فرزانه ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • حیدری کوچی، مهدی محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 29-46]
 • حیدری معقول، زهرا کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • حیدری نژاد، قدرت اله عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-92]
 • حیدری هراتمه، مصطفی بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-98]
 • حزبی، هاشم مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • حساس یگانه، یحیی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • حسنی، محسن شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • حسینی، سید جواد بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • حسینی، سید علی نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • حسینی، سید علی نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • حسینی، سید علی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • حسینی، سید علی شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-38]
 • حسینی، سید علی ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • حسینی، سید محمدحسین بررسی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 119-136]
 • حسینی، سیده فاطمه مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • حسن پور، شیوا مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • حسین پور، امیرحسین اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آن ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • حسینی نیا، سمیه بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • حصار زاده، رضا نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • حقیقت، سرور رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • حقیقی طلب، بهاره نکات قابل توجه در خود ارزیابی یک پژوهش تجربی حسابداری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 141-167]
 • حکمت، هانیه فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • حکمت، هانیه نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • حلاج، محمد لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • حمیدیان، نرگس بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-50]

خ

 • خانی، عبدالله اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • خدادادی، ولی نقدی بر تئوری اثباتی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 138-162]
 • خدادادی، ولی تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • خدامی پور، احمد بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-83]
 • خدامی پور، احمد بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • خدامی پور، احمد مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • خدامی پور، احمد بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • خرم آبادی، مهدی بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • خسروانیان، حمیدرضا هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • خلیفه سلطانی، سید احمد بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • خلیفه شریفی، علی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • خلیل زاده، سیدمحمدرضا بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 103-138]
 • خلیل زاده، محمد نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 79-92]
 • خواجه زاده، سامیران مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • خواجه فرد، ندا مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-151]
 • خواجوی، شکرا... حسابرسی در امپراتوری هخامنشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 159-173]
 • خواجوی، شکراله نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 124-135]
 • خواجوی، شکراله بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • خورسندی فر، بهاره چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • خورسندی فر، بهاره چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • خوزین، علی بررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • خوزین، علی بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • خوئینی، مهین شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-38]

د

 • دادگر، شهرام عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 51-75]
 • دارابی، رویا بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • دارابی، رویا بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • دارابی، رویا ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • دیدار، حمزه بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • درخشانی درخش، محمود بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • درسه، سید صابر تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • دستگیر، محسن سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • دستگیر، محسن تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • دلشاد، افسانه بررسی تأثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]
 • دهقان، حبیب اله بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • دهقان، رقیه ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • دهقان دهنوی، محمدعلی اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • دهقانزاده، حامد بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • دهقانی سعدی، علی اصغر چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 87-99]
 • دهمرده قلعه نو، محسن مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • دوستیان، صدیقه اثرمقیاس اندازه در تحقیقات بازار سرمایه؛ کاربردها و موانع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 93-112]

ر

 • رامشه، منیژه حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]
 • رامشه، منیژه پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • رباط میلی، مژگان نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]
 • ربیعی، حامد بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 151-172]
 • رجایی، سکینه ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 185-204]
 • رجب دری، حسین ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • رجب دری، حسین بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • رجب دری، حسین بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 105-122]
 • رجب دری، حسین تدوین الگو و اولویت‌بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 47-63]
 • رحمانی، حسام تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • رحمانی، علی تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • رحمانی، علی تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • رحمانی، علی رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • رحمانی، علی تجزیه و تحلیل بنیادی حساب‌های دریافتنی و پیش‌بینی بازدهی آتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • رحمانی، علی مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-68]
 • رحمانی، علی اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • رحمانی، علی ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • رحیمیان، نظام الدین ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • رحیمیان، نظام الدین مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • رحمانیان کوشککی، عبدالرسول بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای شناسایی اقدامات بهتر در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه کاشان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • رحیمی پور، اکبر ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • رحیم زاده، فرزاد بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • رحیمی فر، معصومه بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • رسولی، پیمان ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • رسولی، ندا بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب‌های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه‌های حسابداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • رشیدیان، سیما بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]
 • رشیدیان، مینا رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-79]
 • رضایی، حمیدرضا حسابرسی در امپراتوری هخامنشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 159-173]
 • رضایی، فرزین تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • رضایی، فرزین رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-112]
 • رضایی، فهیمه آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • رضایی، مهدی کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 131-150]
 • رضایی دولت آبادی، حسین تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • رضایی نژاد، الهام بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • رضائی، فرزین نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • رضوانی، جهانگیر فراتحلیل در تحقیقات حسابداری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 125-147]
 • رفیعی شهرکی، احمدرضا تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • رهروی دستجردی، علیرضا بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-50]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • رهنمای رودپشتی، فریدون قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • روحانی، علی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • روحی ملکی، سحر بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 99-126]
 • روستا، منوچهر استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • روستا، منوچهر چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 87-99]
 • روشن روان، آزاده مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-35]
 • روشن ضمیر، علیرضا مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]

ز

 • زارع، حبیب اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • زارعی، حمید استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 47-69]
 • زارعی، حمید مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • زارع مهرجردی، وحید پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها بر حسب ویژگی‏های صنعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 122-139]
 • زحمت کش، احسان مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-142]
 • زرابی، عاطفه تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • زراعتی، لیلا حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • زراعتگری، رامین بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • زراعتگری، رامین بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • زمانی گندمانی، محسن ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • زندی، اناهیتا قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]

ژ

 • ژولانژاد، فاطمه تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • ژولانژاد، فاطمه بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 167-197]
 • ژولانژاد، فاطمه تاثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 23-46]

س

 • ساری، محمدعلی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • ساعدی، رحمان مرور مبانی نظری تاثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 101-115]
 • ساکیانی، امین تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • ساکیانی، امین تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • سپاسی، سحر چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • سپاسی، سحر رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • ستایش، محمدحسین حسابداری ساختگی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-98]
 • ستایش، محمد حسین ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • سجادی، سید حسین کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • سجادی، سید حسین سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • سیدزاده، سیده فاطمه مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 61-80]
 • سید مطهری، سید مهدی بررسی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 119-136]
 • سرداری، روزبه نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 79-92]
 • سرداری زاده، سپیده رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]
 • سرداری زاده، مهتاب همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد پذیرفته شده حسابداری: مقاسیه دیدگاه دانشگاهیان و کادر اجرایی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • سعادت، مجید شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 175-193]
 • سعادت آبادی، راضیه نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]
 • سعیدی، پرویز بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 103-138]
 • سلطانی، مریم نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • سلمانی، رسول ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 39-49]
 • سلمانی، رسول حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • سلیمانی، حجت تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • سلیمانی، حمید تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • سلیمانی، غلامرضا نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • سلیمانی اشرفی، ماریه بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • سلیمانی امیری، غلامرضا بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب‌های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه‌های حسابداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • سلیمانی مارشک، مجتبی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • سماواتی، پیمان بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • سهیلی، کیومرث تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]

ش

 • شاهرخی، سیده سمانه آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • شاهرخی، سیده سمانه نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 131-148]
 • شبانی، حبیب تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-75]
 • شبانی آب بخش، فاطمه سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 104-121]
 • شریفی، صدیقه آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • شریفی، صدیقه نیاز به گزارش حسابرسی داخلی برای ذینفعان خارجی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-67]
 • شیرین بخش، شمس اله بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-98]
 • شعبانی مازوئی، منور رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • شعری، صابر بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • شعری، صابر حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • شعری، صابر تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-53]
 • شفیع پو، سید مجتبی عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 51-75]
 • شکوهی فرد، سیامک بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • شمس، زهرا تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]
 • شمس، شهاب الدین بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • شهیدی، زهره رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • شهدآور، رعنا ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • شورورزی، محمدرضا تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]

ص

 • صاحبقرانی، امیر عباس استراتژی های نیروی حرکت، اثبات محتوای اطلاعاتی سود حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 1-17]
 • صیادی سومار، علی علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • صادقی، مهلا بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 175-193]
 • صالحی، اله کرم مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • صالحی، اله کرم واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • صالحی، اله کرم تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • صالحی، برزو مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • صالحی، حمیدرضا تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • صالحی، مهدی مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • صالحی، مهدی تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • صالح فر، داوود تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • صدری نیا، محمد نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • صفاجو، بهنام بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • صفرزاده، محمدحسین کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • صفرزاده، محمدحسین متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 57-78]
 • صفری سرچاه، فاطمه مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]

ط

 • طاهری، ماندانا اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • طاهری، ماندانا اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • طاهرزاده، سیده عاطفه بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • طاهری نیا، مسعود تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • طه زاده، روناک تجزیه و تحلیل بنیادی حساب‌های دریافتنی و پیش‌بینی بازدهی آتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]

ع

 • عابد، آمنه تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • عارفی اصل، سولماز مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • عارف منش، زهره اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • عارف منش، زهره تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-45]
 • عارف منش، زهره بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • عارف منش، زهره مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • عالمی، محمدرضا بررسی تحلیل تأثیر استانداردهای حسابداری در فرآیند تدوین استانداردها و تحقیقات تجربی حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 87-129]
 • عامری، حسین بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 185-202]
 • عباس پور، سمیره ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • عباس تفرشی، زهره بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • عباس زاده، محمدرضا مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • عباس زاده، مریم مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-35]
 • عباس زاده، مسلم میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]
 • عبدی، حامد خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-168]
 • عبدی، مصطفی تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • عبدی، مصطفی کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • عبداله زاده، سلام تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • عربی، مهدی مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • عربصالحی، مهدی بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-50]
 • عرب مازار یزدی، محمد متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 57-78]
 • عرب‌مازار یزدی، محمد همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 86-108]
 • عطرکار روشن، صدیقه مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-35]
 • عظیمی، جواد ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-37]
 • عظیمی، جواد مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]
 • علی پناه، صبری فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • علی پور، محمد اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • علی پور سرمست، کاظم بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • علی خانی، رضیه مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 61-80]
 • علی صوفی، هاشم سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-138]
 • علی نژاد ساروکلائی، مهدی ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • علوی طبری، سید حسین تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • علوی طبری، سید حسین تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-45]
 • عمادزاده، مصطفی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • عنایتی، پرویز بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • عنایتی، جعفر بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]

غ

 • غیاثوند، علیرضا بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • غریب، حجت تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]
 • غفوری فرد، مهدی رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-38]
 • غلامی، رضا حسابداری ساختگی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 77-98]
 • غلام‌زاده لداری، مسعود همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 86-108]
 • غیوری مقدم، علی بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • غیوری مقدم، علی بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 19-34]

ف

 • فتحه، محمدحسین محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 29-46]
 • فخاری، حسین بررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-25]
 • فدائی کلورزی، اسماعیل بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-100]
 • فرج زاده دهکردی، حسن بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • فرخنده، مهسا بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • فرهادی، حمید بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-51]
 • فرهادی، زهرا مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • فروغی، داریوش چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • فروغی، داریوش چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • فروغی، داریوش چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • فروغی، داریوش پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • فروغی، داریوش تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • فروغی، داریوش تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • فروغی، داریوش تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 139-150]
 • فصیحی، صغری نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • فیض‌پور، محمد علی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • فضل الهی دهکردی، زهرا تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 1-18]
 • فضل الهی دهکردی، زهرا ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 71-85]
 • فضل الهی دهکردی، زهرا بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • فکوری، محسن بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • فلاحیان مهرجردی، اعظم بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • فیل سرایی، مهدی بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]

ق

 • قادری، بهمن ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • قادری، صلاح الدین بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری و بر مبنای اقلام واقعی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • قادری، صلاح الدین بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-84]
 • قادری، کاوه بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری و بر مبنای اقلام واقعی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • قادری، کاوه بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-84]
 • قاسمی، رحیم نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • قاسمی، محمدرضا تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • قاسم زاده، لیلی تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • قدرتی، منا مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-84]
 • قلیزاده، محمد حسن بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • قناد، مصطفی واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • قنبری، مهرداد بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • قنبری، مهرداد بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 123-141]
 • قنبری، یوسف مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • قوی پنجه، رامین تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]

ک

 • کاشف، معصومه فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • کاشف، معصومه نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • کاظمپور، مرتضی رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • کاظم پور، مرتضی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • کاظم تبریزی، فرناز تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • کاظمی علوم، مهدی تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • کاظمی علوم، مهدی کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • کاظمی نوجه ده، معصومه بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • کاکایی تبار، زهرا علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • کاکایی دهکردی، مجتبی توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]
 • کامیابی، یحیی مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • کامیابی، یحیی مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • کیان ارثی، علی اصغر شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 175-193]
 • کاویانی، میثم مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-151]
 • کاویانی فرد، هاشم اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • کرباسی یزدی، حسین کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 117-133]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • کردستانی، غلامرضا بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-100]
 • کردستانی، غلامرضا شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • کرمشاهی، بهنام بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • کرمشاهی، بهنام کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • کیماسی، فرزانه سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 104-121]
 • کهن سال، محمد باقر ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]

گ

 • گافکین، میکائیل مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • گرد، عزیز بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • گرد، عزیز مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • گنجی، کیانوش لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • گودرزی، نرگس حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • گوگردچیان، احمد توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]

ل

 • لاری دشت بیاض، محمود یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]
 • لاری دشت بیاض، محمود واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • لاریمی، جعفر تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 105-119]
 • لشگرآرا، سهیلا بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • له داد، علیا رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]

م

 • مالکی، مریم تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • متقی، علی اصغر تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]
 • مجتهدزاده، ویدا چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • مجتهدزاده، ویدا نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]
 • محرومی، رامین مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • محسنی، ابراهیم تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 105-119]
 • محسنی، عبدالرضا بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای شناسایی اقدامات بهتر در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه کاشان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • محمدی، جمال بررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • محمدی، جمال بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • محمدی، شعبان یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]
 • محمدی، فائزه مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-84]
 • محمدی، مهدی بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • محمدی، مهران تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • محمدی، هاجر چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • محمدی، وحید شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • محمدرضاخانی، وحید هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 111-128]
 • محمدزاده، حیدر مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]
 • محمدزاده مقدم، محمد باقر تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • محمودآبادی، حمید ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 185-204]
 • محمودیان، نسیم نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • محمودخانی، مهناز نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • محمودخانی، مهناز حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-98]
 • محمود دهنوی، زهره استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • مدرس، احمد ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • مرادی، محسن رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-38]
 • مرادی، محمد واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • مراد زاده فرد، مهدی بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • مران جوری، مهدی مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 61-80]
 • مران جوری، مهدی فراتحلیل در تحقیقات حسابداری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 125-147]
 • میرزاجانی، ساره بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
 • میرزائی، ابراهیم رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • میرزائی، مهدی باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • میرکی، فؤاد بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]
 • مزروعی راد، امین تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • مسافری، جنت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • مشایخ، شهناز بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • مشایخ، شهناز فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • مشایخ، شهناز نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]
 • مشایخ، شهناز تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • مشایخ، شهناز مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-84]
 • مشایخ، شهناز تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • مشایخ، شهناز آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مشایخ، شهناز بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • مشایخ، شهناز سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-125]
 • مشایخ، شهناز نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 131-148]
 • مشایخ، شهناز تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • مشایخ، شهناز آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-52]
 • مشایخی، بیتا بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • مشعشعی، سید محمد بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
 • مشکی میاوقی، مهدی بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-58]
 • مصطفایی، پرستو مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • مصطفوی، زهرا تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • مطاعی، موسی استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • مطلبیان چالشتری، مجتبی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • معین‌الدین، محمود ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-37]
 • مقدسی نیکجه، مینا نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • مقدسی نیکجه، مینا آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-52]
 • مقدسی نیکجه، مینا اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • مقصودی، فرامرز تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • ملاایمنی، وحید تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 47-64]
 • ملاایمنی، وحید خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-168]
 • ملانظری، مهناز تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • ملانظری، مهناز استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • ملانظری، مهناز تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]
 • ملانظری، مهناز روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • ملکان، اسفندیار ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 39-49]
 • ملکیان، اسفندیار حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • ملکیان، اسفندیار محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 29-46]
 • منتظری، زینب مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-151]
 • مهاجرانی، مریم ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • مهتدی، اعظم مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • مهرآذین، سمیرا تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • مهرانی، ساسان مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • مهرانی، ساسان تفکر سیستمی و کاربردهای آن در مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 53-68]
 • مهرانی، کاوه نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • مهرانی، کاوه رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • مهرپرور، متینه رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 157-184]
 • موسوی، سید مجتبی بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]

ن

 • نیازپور، علیرضا بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • ناصری، مونا مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • ناظمی اردکانی، مهدی پیش‏بینی ورشکستگی شرکت‏ها بر حسب ویژگی‏های صنعت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 122-139]
 • نبیئی بروجنی، حسین بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نظریه سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • نجفی، قاسم بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-100]
 • نژادایرانی، فرهاد بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]
 • نصیری، سپیده سادات سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-125]
 • نصیری، سپیده سادات مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 163-183]
 • نصیری، سپیده سادات مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • نصیری، طاهره ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • نصراللهی، زهرا بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • نظاری ابر، فیروز ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • نظری، هنگامه واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • نقدی، سجاد تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • نیکبخت، زهرا تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • نیکبخت، مهدی حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • نیکبخت، مهدی تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-53]
 • نیک کار، جواد عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-92]
 • نیک کار، جواد تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 160-180]
 • نوجوان، مهناز بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • نورافکن، هادی رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • نوری دوآبی، پیام نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • نوروزی، محمد بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نظریه سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • نوروزی، محمد تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 139-150]
 • نوروزی، مهدی مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • نوروش، ایرج تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • نوشادی، میثم نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 124-135]
 • نوشادی، میثم لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • نونهال نهر، علی اکبر بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]

و

 • واعظ، سیدعلی تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • واعظ، سید علی امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • واعظ، سید علی رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • ویسی، سجاد تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • ویسی حصار، ثریا بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 85-104]
 • ویسی حصار، ثریا بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-51]
 • وطن پرست، محمدرضا بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • وطن پرست، محمدرضا مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • وطن خواه، سمیه نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]
 • وقفی، حسام بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • وقفی، سید حسام مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • ولی پور، هاشم ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • ولی پور، هاشم اهمیت زمینه صنعت در نوع رویه‌های حسابداری مدیریت [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 81-96]
 • ولی زاده لاریجانی، اعظم سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 104-121]

ه

 • هادیان، ریحانه فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • هاشمی، سید عباس بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]
 • هاشمی، سید عباس باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • هاشمی، سید عباس تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • هاشمیان، سیده معصومه تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • هاشمی بلمیری، سمیرا تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • هاشمی سعادت، مریم بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-58]
 • همتی، حسن بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • همت فر، محمود بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • همه خانی، صادق بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • هوشمندزعفرانیه، رحمت اله مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • هوشمند زعفرانیه، رحمت الله بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-83]

ی

 • یادگاری، سعید پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • یحیی زاده فر، محمود بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • یزدانی، سیما نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • یزدیان، سارا بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • یزدانی طبایی، سارا سادات مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • یوسفی، امین سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • یوسفی، امین اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • یوسفی، مریم تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 160-180]
 • یوسفی اصل، فرزانه ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 139-158]
 • یوسفی زاده، سحر روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]