دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 16، بهار 1394 (پیاپی 16) 
7. نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا

صفحه 131-148

شهناز مشایخ؛ سیده سمانه شاهرخی