دوره و شماره: دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تابستان 1394، صفحه 1-168 (پیاپی 17) 
4. مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری

صفحه 59-78

میکائیل گافکین؛ اعظم مهتدی؛ ایرج اصغری


5. نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه

صفحه 79-92

روزبه سرداری؛ محمد خلیل زاده