دوره و شماره: دوره 5، شماره 3 - شماره پیاپی 18، پاییز 1394، صفحه 1-143 (پیاپی 18) 
3. بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی

صفحه 31-50

مهدی عربصالحی؛ علیرضا رهروی دستجردی؛ نرگس حمیدیان