دوره و شماره: دوره 6، شماره 3 - شماره پیاپی 22، پاییز 1395، صفحه 1-135 (پیاپی 22) 
1. بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن

صفحه 1-16

مهناز نوجوان؛ مهدی محمدی؛ مهدی فیل سرایی


2. تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری

صفحه 17-34

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ علیرضا اکبری امامی


4. بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط

صفحه 51-72

کاوه پرندین؛ مهرداد قنبری؛ محمود درخشانی درخش