دوره و شماره: دوره 6، شماره 4 - شماره پیاپی 23، زمستان 1395، صفحه 1-179 (پیاپی 23) 
1. ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام

صفحه 1-22

فرزانه حیدرپور؛ حسین رجب دری؛ علی خلیفه شریفی


7. چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها

صفحه 128-144

غلامرضا سلیمانی امیری؛ ندا جعفری نسب کرمانی