دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 24، بهار 1396 (پیاپی 24) 
6. بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی

صفحه 85-102

نادر جعفری؛ حبیب اله دهقان؛ رویا دارابی