دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 25، تابستان 1396 (پیاپی 25) 
1. تأثیر سرمایه فکری بر رقابت بازار محصول

صفحه 1-18

مسعود طاهری نیا؛ زهرا فضل الهی دهکردی


3. تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی

صفحه 35-55

اله کرم صالحی؛ محمدعلی احمدی؛ سمیرا هاشمی بلمیری


7. سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن

صفحه 104-121

اعظم ولی زاده لاریجانی؛ فرزانه کیماسی؛ فاطمه شبانی آب بخش