دوره و شماره: دوره 7، شماره 3 - شماره پیاپی 26، پاییز 1396، صفحه 1-190 (پیاپی 26) 
4. مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه

صفحه 61-80

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سیده فاطمه سیدزاده