دوره و شماره: دوره 7، شماره 4 - شماره پیاپی 27، زمستان 1396، صفحه 1-187 (پیاپی 27) 
4. واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی

صفحه 59-82

محمود لاری دشت بیاض؛ هنگامه نظری؛ مصطفی قناد