دوره و شماره: دوره 8، شماره 2 - شماره پیاپی 29، تابستان 1397، صفحه 1-162 (پیاپی 29) 
4. حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی

صفحه 71-98

مهناز محمودخانی؛ ریحانه احمدی