دوره و شماره: دوره 2، شماره 2 - شماره پیاپی 5، تابستان 1391 (پیاپی 5) 
5. حسابداری ساختگی

صفحه 77-98

محمدحسین ستایش؛ رضا غلامی


8. بحران بدهی غرب

صفحه 137-155

شهناز مشایخ؛ سمیرا ازنایی؛ زهره عباس تفرشی