دوره و شماره: دوره 9، شماره 2 - شماره پیاپی 33، تابستان 1398، صفحه 1-157 
7. تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری

صفحه 119-138

سید عباس هاشمی؛ محمدرضا قاسمی؛ احمدرضا رفیعی شهرکی