دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، تابستان 1390 
3. چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات

صفحه 37-57

حمیده اثنی عشری؛ ویدا مجتهدزاده


7. حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی

صفحه 123-136

غلامرضا سلیمانی امیری؛ لیلا زراعتی؛ نرگس گودرزی