دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، پاییز 1390 
4. بانکداری الکترونیک

صفحه 57-77

سید احمد خلیفه سلطانی؛ شکوفه جعفری؛ سارا یزدیان


5. تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها

صفحه 79-104

شهناز مشایخ؛ سعیده آدم پیرا؛ آمنه عابد