دوره و شماره: دوره 3، شماره 2 - شماره پیاپی 9، تابستان 1392 (پیاپی 9) 
4. بررسی انگیزه‌های مدیریت سود

صفحه 53-70

شهناز مشایخ؛ زهرا اربابی؛ معصومه رحیمی فر