دوره و شماره: دوره 3، شماره 4 - شماره پیاپی 11، زمستان 1392 (پیاپی 11) 
3. سستم های حسابداری آب

صفحه 27-44

رضوان حجازی؛ غریبه اسماعیلی کیا


8. حسابداری محیط زیست از منظر اسلام

صفحه 123-134

اسفندیار ملکیان؛ رسول سلمانی