دوره و شماره: دوره 10، شماره 1 - شماره پیاپی 36، بهار 1399، صفحه 1-183 
3. عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری

صفحه 47-69

سید علی حسینی؛ مهناز محمودخانی


4. تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی

صفحه 71-89

فرشاد سبز علی پور؛ محمد علی اقایی؛ سحر سپاسی