دوره و شماره: دوره 4، شماره 4 - شماره پیاپی 15، زمستان 1393، صفحه 1-204 (پیاپی 15) 
4. سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار

صفحه 69-82

سید حسین سجادی؛ رحیم بنابی قدیم


9. مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی

صفحه 163-183

رضوان حجازی؛ سپیده سادات نصیری