دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 12، بهار 1393 (پیاپی 12) 
2. تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی

صفحه 21-45

سید حسین علوی طبری؛ زهره عارف منش


3. مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری

صفحه 48-62

جمال اکبرنژاد؛ جواد عظیمی؛ حیدر محمدزاده؛ علیرضا روشن ضمیر


9. حسابرسی در امپراتوری هخامنشی

صفحه 159-173

شکرا... خواجوی؛ حمیدرضا رضایی؛ احمد اسحاقی