اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 742
تعداد پذیرش 184
تعداد عدم پذیرش 316
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 93

آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 25 %