نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون استرس آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-52]
 • آموزش میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]
 • آموزش بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • آموزش اخلاق ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • آموزش حسابداری نگرش تحلیلی به نقش بازی‌های جدی در آموزش حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش دانشگاهی نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]
 • آیین رفتار حرفه ای نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]

ا

 • ابزار‌های مالی اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • ابزارهای مالی اسلامی نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • ابزارهای مالی و مشتقات بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-50]
 • ابزارهای مدیریت نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-35]
 • ابزارهای هموارسازی سود هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 111-128]
 • ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • ابعاد ارزشی حسابداری نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • ابعاد فرهنگی نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • ابهام بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • ابهام تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • اثبات‌گرایی بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • اثرات شناخته و اثرات ناشناخته اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • اثرات مقیاس اثرمقیاس اندازه در تحقیقات بازار سرمایه؛ کاربردها و موانع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 93-112]
 • اثربخشی حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-98]
 • ایجاد سیستم اطلاعاتی متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 57-78]
 • ایجادکنندگی اطلاعات مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • اجتناب از مالیات اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • اجتناب مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • اجتناب مالیاتی ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل‌کننده توانایی مدیران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 91-113]
 • احساس نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • احکام تکلیفی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • اخبار تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • اختلاف رشد درآمد و رشد تعداد رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]
 • اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • اخلاق نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • اخلاق تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • اخلاق کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • اخلاق ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • اخلاق فضیلت گرا نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]
 • ایران استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • ارتباطات مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • ارتباطات میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]
 • ارتباطات سیاسی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-112]
 • ارتباطات سیاسی رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 157-184]
 • ارزیابی سرمایه­گذاری ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • ارزیابی عملکرد رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-38]
 • ارزیابی عملکرد بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • ارزیابی عملکرد مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • ارزیابی عملکرد سازمان مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • ارزش افزوده اقتصادی رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-38]
 • ارزش افزوده اقتصادی تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 139-150]
 • ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • ارزش افزوده بازار بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • ارزش بازار بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 123-141]
 • ارزش سهامداران مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • ارزش شرکت ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • ارزشگذاری مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • ارزش مربوط بودن تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • ارزش منصفانه چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • ارزش منصفانه اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • ارزش های اسلامی ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • ارقام حسابداری بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • استاندارد بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 91-114]
 • استاندارد پذیرفته شده حسابداری همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد پذیرفته شده حسابداری: مقاسیه دیدگاه دانشگاهیان و کادر اجرایی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 97-118]
 • استانداردها اعتباربخشی کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 131-150]
 • استانداردهای بین‌المللی حسابداری اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 87-99]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 47-69]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب‌های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه‌های حسابداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • استانداردهای حسابداری فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • استانداردهای حسابداری چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • استانداردهای حسابداری بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • استانداردهای حسابداری مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-15]
 • استاندارهای بین‌المللی گزارشگری مالی بررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-25]
 • استخدام شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 175-193]
 • استدلال علّی استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • استدلال های اخلاقی نقش اخلاق در حسابداری و چالش های پیش روی آموزش دانشگاهی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 157-179]
 • استراتژی پیشگام بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • استراتژی پیوسته نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • استراتژی تجاری بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • استراتژی گسسته نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • استراتژی مدافع بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • استفاده کنندگان کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 117-133]
 • استقراض بانکی بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • استقلال چرخش اجباری حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-40]
 • استقلال بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • استقلال حسابرس حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 145-158]
 • استقلال دانشگاه استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • استقلال هیات مدیره شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • استقلال هیات مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 185-202]
 • اسلام حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • اسلام تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • اصل 44 مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]
 • اصلاحات افشاء ارتباط بین در دسترس بودن اطلاعات مالی با عملکرد و تغییر مدیرعامل بعد از اصلاحیه افشای اجباری اطلاعات شرکت‌های بورسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • اصل قابلیت تعویض و تئوری انتظارات ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 139-158]
 • اصول حسابداری پذیرفته همگانی افشای «سود خیابانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • اصول شهروند شرکتی به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • اصول مسئولیت اجتماعی شرکتی به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • اضافه بار اطلاعاتی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • اطلاعات بها سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • اطلاعات حسابداری پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • اطلاعات حسابداری مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • اطلاعات حسابداری تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • اطلاعات مالی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • اعتباربخشی کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 131-150]
 • اعتماد بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • اعلان سود رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • اعلان سود بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 167-197]
 • افزایش سرمایه بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • افشاء اطلاعات پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • افشای اجباری مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-68]
 • افشای اختیاری مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-68]
 • افشای اطلاعات بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 105-122]
 • افشا داوطلبانه استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • افشای داوطلبانه ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • اقتصاد نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • اقتصاد اطلاعات چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • اقتصادمقاومتی نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • اقتصادی و مشاوره‌ای تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • اقلام مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • اقلام تعهدی چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • اقلام تعهدی بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • اقلام تعهدی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-79]
 • اقلام تعهدی اختیاری بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری و بر مبنای اقلام واقعی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • اقلام تعهدی اختیاری توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]
 • اقلام تعهدی اختیاری کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • اقلام تعهدی اصلی مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-142]
 • اقلام تعهدی تجدید ارایه شده مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-142]
 • اقلام تعهدی سرمایه در گردش تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • اقلام تعهدی غیر اختیاری توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]
 • اقلام تعهدی غیرمرتبط با زمان شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • الزامات افشا بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-83]
 • الزامات سرمایه ای آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-52]
 • الگوی حسابرسی داخلی تدوین الگو و اولویت‌بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 47-63]
 • الگو‏سازی معادلات ساختاری ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • الگوهای اخلاقی کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • الگوهای رفتاری نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 124-135]
 • امانوئل لوین نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • امپراتوری هخامنشی حسابرسی در امپراتوری هخامنشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 159-173]
 • امنیت ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 39-49]
 • امنیت امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • انباشت اخبار بد تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • انتشاردهندگی اطلاعات مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • اندازه اثر فراتحلیل در تحقیقات حسابداری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 125-147]
 • اندازه شرکت نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • اندازه شرکت رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • اندازه شرکت تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • اندازه شرکت شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • اندازه گیری مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • اندازهگیری عملکرد حسابداری کربن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • اندازه هیات مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 185-202]
 • انعطاف پذیری نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • انعطاف‌پذیری مالی بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • انگیزه‌های مدیریت سود بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • انگیزه‌های هموارسازی سود هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 111-128]
 • انواع اوراق‌مشارکت اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آن ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • اهداف استانداردهای حسابداری فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • اهرم مالی تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • اهرم مالی تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • اهرم مالی قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • اهرم مالی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • اوپک بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • اوراق اجاره نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • اوراق رهنی (MBS ) بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • اوراق مشارکت نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • اوراق‌مشارکت اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آن ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]

ب

 • بازیابی متن نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • بازار آزاد بازخرید سهام سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 104-121]
 • بازار سرمایه اثرمقیاس اندازه در تحقیقات بازار سرمایه؛ کاربردها و موانع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 93-112]
 • بازار سرمایه تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • بازار کارآ چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • بازار کارا ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-37]
 • بازارهای رقابتی روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • بازارهای سرمایه ی داخلی ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • بازده محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 29-46]
 • بازدهی بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 175-193]
 • بازده آتی سهام تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • بازده سهام بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • بازده سهام پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • بازده سهام پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • بازده سهام نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • بازده سهام مروری بر اهمیت و چرایی پیش‎بینی بازده سهام؛ با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازدهی سهام تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-53]
 • بازده غیرعادی سهام بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • بازده مازاد بر ریسک بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]
 • بازی‌های جدی نگرش تحلیلی به نقش بازی‌های جدی در آموزش حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بانکداری اسلام مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-35]
 • بانکداری الکترونیک بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • بانکداری الکترونیک تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • بانکداری اینترنتی بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • بانک ملت تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • باورهای فلسفی گزارشگری مالی باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • بحران مالی بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • بحران مالی نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]
 • بحران مالی تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • بحران مالی جهانی بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-50]
 • برآوردها چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • برنامه بازخرید سهام سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 104-121]
 • برنامه های انگیزشی رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • بیش‌ارزشگذاری بیش ارزشگذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیش اعتمادی بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-84]
 • بیطرفی سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-138]
 • بقای شرکت‌های عرضه اولیه مدیران اجرایی متخصص و بقاء شرکت‌های دارای عرضه اولیه عمومی سهام [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • بلوغ همسویی همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 86-108]
 • بنیاد کیفیت اروپایی (EFQM) مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • بنیادهای مدرن نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • بندهای تعدیلی حسابرسی کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • بین رشته ای حسابداری منابع انسانی: پیشینه، مفاهیم، معیارها و مدل های اندازه گیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بها یابی بر مبنای فعالیت سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • بهایابی بر مبنای فعالیت آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • بهایابی متغیر آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • بهایابی هدف تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 139-150]
 • بهای تمام شده تاریخی اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • بهای تمام شده کالای فروش‌رفته مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • بهبود بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 91-114]
 • بهبود گزارش حسابرسی بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • بهبود گزارشگری مالی بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • بهره‌وری پژوهش عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-69]
 • به موقع بودن تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • به موقع بودن تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 47-64]
 • بودجهبندی عملیاتی فراز و فرود استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-46]
 • بودجه‌ریزی به روش افزایشی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • بورس اوراق بهادار بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • بورس اوراق بهادار بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • بورس اوراق بهادار سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-125]
 • بورس اوراق بهادارتهران بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 103-138]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]

پ

 • پایداری سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • پایداری جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • پایداری سود تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • پایداری سود مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • پایداری سود مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • پاداش مدیران رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • پاداش مدیران تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • پاداش هیأت مدیره ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • پارادایم‌های پژوهش بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • پاردایم سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • پاسخگویی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • پاسخ گویی نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • پاسخگویی انعطاف پذیر پاسخگویی روایتی، نگاهی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-36]
 • پاسخگویی روایتی پاسخگویی روایتی، نگاهی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-36]
 • پاسخگویی محاسباتی پاسخگویی روایتی، نگاهی متفاوت [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 25-36]
 • پیامدهای استانداردهای حسابداری بررسی تحلیل تأثیر استانداردهای حسابداری در فرآیند تدوین استانداردها و تحقیقات تجربی حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 87-129]
 • پیامدهای اقتصادی سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-138]
 • پیچیدگی های جهان تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرتفوی بازنده چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پرتفوی بازنده چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • پرتفوی برنده چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پرتفوی برنده چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • پژوهش تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • پژوهش تجربی حسابداری نکات قابل توجه در خود ارزیابی یک پژوهش تجربی حسابداری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 141-167]
 • پژوهش حسابداری بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • پژوهش رفتاری سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • پیش‌بینی پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • پیش‌بینی استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • پیش‎بینی مروری بر اهمیت و چرایی پیش‎بینی بازده سهام؛ با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پیش بینی بازده سهام ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • پیش بینی قیمت سهام یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]
 • پیشبینی وجه نقد آتی توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]
 • پیشینه حسابداری منابع انسانی: پیشینه، مفاهیم، معیارها و مدل های اندازه گیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • پوشش رسانه ای مطبوعات و رسانه‌ها: واسطه‌گرهای نوین اطلاعات در بازارهای سرمایه [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 56-73]
 • پولشویی نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 79-92]

ت

 • تأثیر واژه‌ها و بازار سرمایه تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 47-64]
 • تاخیر گزارش حسابرسی بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • تاخیر گزارش حسابرسی بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تأییدیه حسابرسی مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • تامین کننده بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • تأمین مالی نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • تأمین مالی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • تامین مالی از طریق بدهی چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • تامین مالی دانشگاه استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • تبدیل نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • تبعیض شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 175-193]
 • تجدید ارائه صورتهای مالی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • تجربه حسابرسی بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • تجربه کاری مدیران اجرایی ارشد مدیران اجرایی متخصص و بقاء شرکت‌های دارای عرضه اولیه عمومی سهام [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • تجزیه و تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل بنیادی حساب‌های دریافتنی و پیش‌بینی بازدهی آتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • تجسم تعاملی داده‌ها تأثیر شکل ارائه اطلاعات بر قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 17-41]
 • تحقیق تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • تحقیقات انتقادی حسابداری تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 105-119]
 • تحقیقات تجربی مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-151]
 • تحقیقات تفسیری حسابداری تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 105-119]
 • تحقیقات حسابداری اثرمقیاس اندازه در تحقیقات بازار سرمایه؛ کاربردها و موانع [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 93-112]
 • تحقیقات حسابداری فراتحلیل در تحقیقات حسابداری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 125-147]
 • تحقیقات حسابداری بخش عمومی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • تحقیقات کیفی‌ تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • تحقیقات و آموزش عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 51-75]
 • تحلیل بنیادی پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • تحلیل پوششی داده­ها بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • تحلیل تأثیر بررسی تحلیل تأثیر استانداردهای حسابداری در فرآیند تدوین استانداردها و تحقیقات تجربی حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 87-129]
 • تحلیل متن نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • تحلیل محتوا مطالعه علم سنجی تولیدات علمی فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • تخصص حسابرس و گزارش حسابرسی بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • تخصص صنعت حسابرس تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-45]
 • تدوین استانداردهای حسابداری بررسی تحلیل تأثیر استانداردهای حسابداری در فرآیند تدوین استانداردها و تحقیقات تجربی حسابداری [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 87-129]
 • تردید حرفه‌ای حسابرس مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • تسهیلات اعطایی اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • تشخیص استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • تصمیم‌گیری نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • تصمیم‌گیری سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • تصمیم‌گیری و گزارشگری اطلاعات مالی واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • تصورات نادرست مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • تضاد منافع ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • تطبیق تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • تعالی سازمانی مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • تعدیلات سنواتی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • تعدیل نامناسب هزینه بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-84]
 • تعصب نمایندگی تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • تعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • تغییرات اعضای هیات مدیره خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-168]
 • تغییرات شرایط جوی حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]
 • تغییرات قیمت سهام بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 103-138]
 • تغییرات محیط تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • تغییر حسابرسان بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • تغییر مدیر عامل خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-168]
 • تفاوت مالیاتی اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • تفکر انتقادی تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-75]
 • تفکرخلاق تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-75]
 • تفکر سیستمی تفکر سیستمی و کاربردهای آن در مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 53-68]
 • تقاضای اطلاعاتی شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-38]
 • تقاضای خدمات حسابرسی بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • تقلب بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • تقلب های مالی و حسابرسی تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • تمرکز بازار حسابرسی بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرکزمالکیت تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]
 • تمرکز مالکیت بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • تمرکز مشتری تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • تمرکز مشتری ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل‌کننده توانایی مدیران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 91-113]
 • تمکین مالیاتی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • تناسب تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • تنوع‌بخشی شرکتی ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • تهدیدات امنیتی امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • تهیه کنندگان گزارشهای مالی کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 117-133]
 • تهور مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • توانایی مدیران ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل‌کننده توانایی مدیران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 91-113]
 • توانایی مدیریتی تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • توان پیشبینی سود مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • توان نقد شوندگی توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • تورم نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]
 • توزیع وجه نقد نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • توسعه اجتماعی تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • تولکیت ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • تئوری اثباتی حسابداری نقدی بر تئوری اثباتی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 138-162]
 • تئوری اقتصاد نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • تئوری اقتضایی تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • تئوری اقتضائی تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]
 • تئوری انتقادی حسابداری مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • تئوری برازش شناختی تأثیر شکل ارائه اطلاعات بر قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 17-41]
 • تئوری پردازش اطلاعات تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • تئوری چشم انداز کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 117-133]
 • تئوری حسابداری عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 51-75]
 • تئوری حسابداری تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 105-119]
 • تئوری حسابداری اثباتی چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • تئوری حسابداری مالی مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • تئوری ذینفعان مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 163-183]
 • تئوری سرمایه اجتماعی بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • تئوری سلسله مراتبی بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-100]
 • تئوری عدالت کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • تئوری مطلوبیت مورد انتظار ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 139-158]
 • تئوری نمایندگی چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • تئوری نمایندگی بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • تئوری نمایندگی تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]
 • تئوری‌های جایگزین حسابداری مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • تئوریهای فرآیندسیاسی سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-138]
 • تئوری‌های مرتبط با چسبندگی هزینه عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-92]

ج

 • جریان نقدی شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • جریان نقد عملیاتی شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • جریان نقدی عملیاتی بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • جریان‌های نقدی بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • جریان های نقدی آتی مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-142]
 • جریان‌های نقد آزاد بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • جریان های نقدی اصلی مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-142]
 • جریان های نقدی تجدید ارایه شده مطالعه مقایسه ای توان پیش بینی اقلام تعهدی و جریان های نقدی اصلی و تجدید ارایه شده در ارتباط با جریان های نقدی آتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 127-142]
 • جرم پولشویی بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • جنسیت شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 175-193]
 • جنسیت بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • جهان شهروندی شرکتی جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • جهش قیمت بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • جهش قیمت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]

چ

 • چارچوب تحقیق لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • چارچوب مفهومی حسابداری منابع انسانی: پیشینه، مفاهیم، معیارها و مدل های اندازه گیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • چارچوب نظری چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • چانه‌زنی سیاسی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • چرخش اجباری حسابرس مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • چرخش اجباری موسسات حسابرسی چرخش اجباری حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-40]
 • چرخش اختیاری حسابرس مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • چرخش حسابرس مرور مبانی نظری تاثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 101-115]
 • چرخش حسابرسی بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • چرخه عمر شرکت ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • چرخه عمر شرکت بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
 • چرخه عمر شرکت‌ها ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • چرخه عمر محصول تحلیل به کارگیری مفهوم ارزش افزوده اقتصادی در بهایابی هدف [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 139-150]
 • چسبندگی هزینه عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-92]
 • چسبندگی هزینه مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 61-80]
 • چسبندگی هزینه مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • چسبندگی هزینه‌ها بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 85-104]

ح

 • حاشیه سود تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • حاکمیت شرکتی ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • حاکمیت شرکتی نیاز به گزارش حسابرسی داخلی برای ذینفعان خارجی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-67]
 • حاکمیت شرکتی بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-58]
 • حاکمیت شرکتی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • حاکمیت شرکتی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]
 • حاکمیت شرکتی شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • حاکمیت شرکتی مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 61-80]
 • حاکمیت شرکتی تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]
 • حاکمیت شرکتی بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی کمیته حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حجم معاملات سهام پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • حد نوسان قیمت بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • حرفه‏ی حسابداری عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 51-75]
 • حرفه حسابرسی مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • حسابداری ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 39-49]
 • حسابداری حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • حسابداری تبیین عوامل موثر بر عدم تمایل دانشجویان تحصیلات تکمیلی حسابداری به تحقیق و پژوهش [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 97-116]
 • حسابداری میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]
 • حسابداری تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • حسابداری بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • حسابداری کارکرد اخلاقی تئوری عدالت در حسابداری [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 111-127]
 • حسابداری نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • حسابداری عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-69]
 • حسابداری اجتماعی سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • حسابداری اجتماعی جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • حسابداری اجتماعی مروری بر پژوهش‌های حسابداری اجتماعی و زیست محیطی در 25 سال گذشته [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]
 • حسابداری ارزش منصفانه داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • حسابداری اسلامی تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-75]
 • حسابداری انتقادی تفکر خلاق و انتقادی در حسابداری اسلامی [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 59-75]
 • حسابداری انتقادی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • حسابداری دولتی بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • حسابداری ذهنی حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • حسابداری ذهنی تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • حسابداری زیست محیطی سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • حسابداری زیست محیطی مروری بر پژوهش‌های حسابداری اجتماعی و زیست محیطی در 25 سال گذشته [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]
 • حسابداری عملی تحقیقات تفسیری حسابداری،چالش ها و فرصت های تحقیق در حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 105-119]
 • حسابدار قضایی بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • حسابداری کربن حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]
 • حسابداری کربن حسابداری کربن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • حسابداری مالی داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • حسابداری محافظه‌کارانه تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • حسابداری مدیریت حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]
 • حسابداری مدیریت تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • حسابداری مدیریت مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • حسابداری مدیریت تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • حسابداری مدیریت حسابداری کربن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • حسابداری مدیریت زیست محیطی مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • حسابداری منابع انسانی حسابداری منابع انسانی: پیشینه، مفاهیم، معیارها و مدل های اندازه گیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • حسابداری ناب حسابداری ناب در سازمان ناب(گذر از رویکرد مبتنی بر هزینه به رویکرد مبتنی بر ارزش) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 117-133]
 • حسابرس بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • حسابرسی حسابرسی در امپراتوری هخامنشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 159-173]
 • حسابرسی نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • حسابرسی بررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-25]
 • حسابرسان کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • حسابرسان دادگاهی تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • حسابرسان مستقل تأثیر حسابرسان دادگاهی بر حاکمیت شرکتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 69-85]
 • حسابرسی پیوسته حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حسابرسی داخلی حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حسابرسی داخلی نیاز به گزارش حسابرسی داخلی برای ذینفعان خارجی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-67]
 • حسابرسی داخلی نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • حسابرسی داخلی واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • حسابرسی داخلی نقش حسابرسی داخلی در پیاده سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 39-58]
 • حسابرسی داخلی تدوین الگو و اولویت‌بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 47-63]
 • حسابرسی عملکرد حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-98]
 • حسابرسی مالیاتی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • حسابرسی مستقل استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • حسابرسی مستمر استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • حسابرسی مستمر بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • حسابرسی مستمر و زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • حسابرسی مشترک حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 145-158]
 • حساب‌های دریافتنی تجزیه و تحلیل بنیادی حساب‌های دریافتنی و پیش‌بینی بازدهی آتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • حق‌الزحمه مرور مبانی نظری تاثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 101-115]
 • حق الزحمه حسابرسی تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-45]
 • حقوق سهامداران ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]

خ

 • خبر خوب و بد خبر خوب، خبر بد، تغییرات اعضای هیات مدیره و مدیر عامل [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 151-168]
 • خدمات تاثیر خدمات بانکداری الکترونیک بر رشد حاشیه سود شعب بانک ملت شهر مشهد [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 1-18]
 • خصوصی‌سازی بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • خطای پیش بینی جریان وجوه نقدآزاد نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • خطای پیش بینی جریا ن وجوه نقدعملیاتی نقش توزیع وجه نقد و اندازه شرکت بر خطای پیش بینی جریانهای نقدی عملیاتی و آزاد [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 39-58]
 • خطر سقوط قیمت سهام ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • خوانایی نقش تحلیل متن و بازیابی اطلاعات در حوزه حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 25-46]
 • خود ارزیابی نکات قابل توجه در خود ارزیابی یک پژوهش تجربی حسابداری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 141-167]
 • خودآگاهی بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]
 • خودتشخیصی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • خویشتن‌شناسی بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]

د

 • دادگاه بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • داده های بزرگ داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • دارایی نامشهود ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • دارایی نامشهود شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • دارایی نقدی نگهداری شده بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • دانش حسابداری مطالعه علم سنجی تولیدات علمی فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • دانش مالی هیات مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 185-202]
 • دیدگاه آموزشی تحقیقات کیفی در حسابداری مدیریت با تاکید بر مبانی فلسفی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 35-55]
 • درآمد مشمول مالیات بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • در دسترس بودن اطلاعات ارتباط بین در دسترس بودن اطلاعات مالی با عملکرد و تغییر مدیرعامل بعد از اصلاحیه افشای اجباری اطلاعات شرکت‌های بورسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • درصد مالکیت هیات مدیره بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 185-202]
 • درصد مدیران غیرموظف بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • دقت وکیفیت حسابرسی بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • دیگران نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • دلایل پذیرش شهروند شرکتی و مزایای آن به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • دیوان محاسبات عمومی آمریکا ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • دوره تصدی حسابرس بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • دوره تصدی حسابرسی بررسی تاثیر تمرکز بازار حسابرسی بر دوره تصدی حسابرس و تاخیر گزارش حسابرسی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [(مقالات آماده انتشار)]

ذ

 • ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول تجزیه و تحلیل بنیادی حساب‌های دریافتنی و پیش‌بینی بازدهی آتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 135-156]
 • ذینفعان فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • ذینفعان نیاز به گزارش حسابرسی داخلی برای ذینفعان خارجی در جهت بهبود حاکمیت شرکتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 55-67]
 • ذهنیت نتیجه گرا تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]

ر

 • راهبرد تمایز بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 167-197]
 • راهبرد رهبری هزینه بررسی واکنش سود در شرکت هایی با راهبردهای کسب و کار ناهمگون [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 167-197]
 • راهبری شرکت مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • راهبری شرکتی فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • راهبری شرکتی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • راهبری شرکتی نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • راهبری شرکتی واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • رتبه تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • رتبه بندی اعتباری نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 131-148]
 • رتبه­بندی و بهبود عملکرد بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • رتبه حسابرسی بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • ریسک حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • ریسک پذیری بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]
 • ریسک تجاری تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • ریسک سقوط قیمت بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • ریسک سقوط قیمت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • ریسک سقوط قیمت سهام ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 71-85]
 • ریسک صاحبکار بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • ریسک کسب و کار نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 131-148]
 • ریسک مالی نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 131-148]
 • ریسک مشتری تأثیر تمرکز مشتری بر پاداش مدیران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 121-140]
 • ریسک ورشکستگی بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-58]
 • رشته‌ی حسابداری کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 131-150]
 • رشد درآمد رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • رشد درآمد رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]
 • رشد کارکنان رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]
 • رقابت بازار محصول ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 71-85]
 • رقابت در بازار محصول بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 19-34]
 • رقابت در بازار محصول رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • رگرسیون لجستیک بررسی رابطه حاکمیت شرکتی با احتمال وقوع ورشکستگی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 37-58]
 • رهنمود کمیته کوزو تاثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 23-46]
 • روابط آموزش عدم موفقیت تحقیقات حسابداری در ارتقای حرفه‏ی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 51-75]
 • روابط کارکنان ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • روان شناسی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • روش تحلیل عاملی و روش AHP علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • روش علمی مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • روش‌های پولشویی نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 79-92]
 • روش‌های مبارزه با پولشویی نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 79-92]
 • رویکرد متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 57-78]
 • رویکرد ارزشی رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • رویکرد مبتنی بر منبع بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • رویکرد نمادین رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • رویکرد نمایندگی رویکرد های تئوریک نسبت به شکل گیری پاداش [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 41-60]
 • روند حرکت قیمت سهام چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • روند حرکت قیمت سهام چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 19-36]
 • رئالیسم انتقادی بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]

ز

 • زیان اعتباری مورد انتظار اندازه‌گیری و گزارش ارزش تسهیلات اعطایی بانکها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 149-170]
 • زیان‌گریزی تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]
 • زبان گزارشگری کسب و کار توسعه پذیر (XBRL) بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • زمان بندی بازار تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • زمان حسابرسی بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • زمینه های سازمانی تبیین حاکمیت شرکتی با استفاده از تئوری اقتضائی: مسیر تحقیقات آتی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 71-89]

س

 • ساختار سرمایه توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • ساختار سرمایه تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • ساختار سرمایه بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • ساختار سرمایه بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]
 • ساختار سرمایه بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نظریه سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • ساختار سرمایه تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • ساختار سرمایه ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • ساختار سرمایه رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • ساختار سرمایه بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-100]
 • ساختار سرمایه قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • ساختار مالی بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • ساختار مالکیت ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • ساختار مالکیت بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • ساختار مالکیت بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-100]
 • ساختار هیئت مدیره ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • ساختار واقعیت اجتماعی باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • سایر هزینه‌های عملیاتی مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • سازمان امور مالیاتی بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • سازمان چابک تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • سازمان ناب حسابداری ناب در سازمان ناب(گذر از رویکرد مبتنی بر هزینه به رویکرد مبتنی بر ارزش) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 117-133]
 • ساز و کار راهبری شرکتی بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • سیاست تقسیم سود تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • سیاست تقسیم سود ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • سیاست تقسیم سود تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • سیاسی‌کاری سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-138]
 • سبک‌زندگی نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • سپرسازی مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • سررسید بدهی تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • سرعت تعدیل وجه نقد سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • سرمایه ارتباطی تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • سرمایه انسانی ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • سرمایه انسانی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه انسانی تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • سرمایه انسانی اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه انسانی بررسی رابطه بین سرمایه‌‌گذاری مخاطره‌آمیز و سرمایه انسانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • سرمایه رابطه‌ای اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه ساختار ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • سرمایه ساختاری تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه ساختاری تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • سرمایه ساختاری اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه فیزیکی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه فکری ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه فکری مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • سرمایه فکری تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • سرمایه فکری اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه فکری بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 123-141]
 • سرمایه‌گذاری تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • سرمایه‌گذاری مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • سرمایه‌گذاری بررسی رابطه بین سرمایه‌‌گذاری مخاطره‌آمیز و سرمایه انسانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • سرمایه‌گذاران نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • سرمایه‌گذاران استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 47-69]
 • سرمایه‌گذاری بیش از حد تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • سرمایه‌گذاری بیش از حد بررسی تاثیر بیش اعتمادی مدیران بر تعدیل نامناسب هزینه‌ها [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 65-84]
 • سرمایه گذاری بیشتر از حد ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • سرمایه‌گذاری بیشتر از حد ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 185-204]
 • سرمایه گذاری کمتر از حد ارتباط سیاست تقسیم سود و کارایی سرمایه‌گذاری با تاکید بر چرخه عمر شرکت [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 99-120]
 • سرمایه‌گذاری کمتر از حد ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 185-204]
 • سرمایه‌گذاری کمتر از حد تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • سرمایه‌گذاری مخاطره‌آمیز بررسی رابطه بین سرمایه‌‌گذاری مخاطره‌آمیز و سرمایه انسانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • سرمایه مشتری ارزش گذاری سرمایه فکری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 107-118]
 • سرویس‌های الکترونیک بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • سیستم آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • سیستم اطلاعاتی ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 39-49]
 • سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • سیستم حسابداری مدیریت تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • سیستم نطارتی و کنترل داخلی حسابرسی در امپراتوری هخامنشی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 159-173]
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • سیستم های خبره کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • سیستم‌های سازمانی لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • سیستم های هوش مصنوعی کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • سطح بهینه نگهداشت وجه نقد سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • سطح نگهداشت وجه نقد رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • سطوح پذیرش XBRL بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • سقوط بازار تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-53]
 • سلامت اداری ومالی بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]
 • سلب منافع سهامداران اقلیت ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • سلسله مراتب مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • سنت عقلانیت غرب باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • سهام خزانه سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-125]
 • سهام خزانه سهام خزانه و بررسی تطبیقی ضوابط و مقررات آن [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 104-121]
 • سهامداران نهادی بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • سهامداران نهادی بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • سهامداران نهادی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • سهامداران نهادی کنترلی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • سهامداران نهادی نظارتی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • سهام کنترلی بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • سهام مدیریتی بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • سهولت استفاده مشاهده شده مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • سوارکاری مجانی حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 145-158]
 • سود بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • سود توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]
 • سود اقتصادی کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • سودآوری تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • سودآوری آتی بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • سودآوری شرکت مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • سودآوری عملیاتی مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • سود پایدار رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • سود پیش بینی شده بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • سود تقسیمی بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • سود حسابداری کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • سود حسابداری بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]
 • سود حسابداری شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • سود خیابانی افشای «سود خیابانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • سودمندی مشاهده شده مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • سوگیری بررسی تأثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]

ش

 • شاخص‌های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 160-180]
 • شاخص هرفیندال-هیرشمن و بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 19-34]
 • شبکه عصبی مصنوعی یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]
 • شبکه منظم شده بیزی یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]
 • شبکه‌های اجتماعی شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-38]
 • شبکه های عصبی مصنوعی ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • شرکت های خانوادگی بررسی عوامل متمایزکننده شرکت‌های خانوادگی از شرکت‌های غیرخانوادگی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 115-132]
 • شرکتهای سرمایه گذاری بررسی تأثیر عوامل درونی برتغییرات قیمت سهام شرکتهای سرمایه گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 103-138]
 • شرکت‌های سرمایه‌گذاری مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • شرکت‌های عرضه اولیه مدیران اجرایی متخصص و بقاء شرکت‌های دارای عرضه اولیه عمومی سهام [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • شفافیت بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • شفافیت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • شفافیت و افشا ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • شفافیت و افشا رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • شکاف جنسیتی حقوق شکاف جنسیتی درآمد: به چالش کشیدن توجیهات عقلانی، تساوی حقوق، تبعیض و محدودیت های مدل های سرمایه انسانی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 175-193]
 • شکست بازار تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-53]
 • شهروند شرکتی به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • شهروند شرکتی مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 163-183]
 • شواهد تجربی مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • شیوه‌های آموزش نگرش تحلیلی به نقش بازی‌های جدی در آموزش حسابداری [(مقالات آماده انتشار)]

ص

 • صاحبکار بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • صرفه اقتصادی حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-98]
 • صکوک نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک مروری بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شاخصی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 59-84]

ض

 • ضریب واکنش سود رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]

ط

 • طبقه بندی بلوم ضرورت آموزش اخلاق و ارزش های اسلامی در برنامه درسی حسابداری دانشگاه ها [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 21-40]
 • طرح ریزی مالیات چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • طلا نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]

ظ

 • ظرفیت بلااستفاده هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]

ع

 • عدم تقارن اطلاعات رابطه بین عدم تقارن اطلاعات و سطح نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 85-106]
 • عدم تقارن اطلاعات بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی و ساختار سرمایه در شرکت‏های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 77-100]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • عدم‌تقارن‌اطلاعاتی بیش ارزشگذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم تقارن رفتار هزینه عدم تقارن در رفتار هزینه ها- چسبندگی هزینه ها; شواهد، علل و تاثیرات [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 69-92]
 • عرضه‌های اولیه عموی سهام مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • عزت نفس بررسی رابطه بین خویشتن شناسی مدیران وسلامت اداری ومالی (مطالعه موردی:ادارات دولتی شهرستان ملکان) [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 113-130]
 • علمسنجی مطالعه علم سنجی تولیدات علمی فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • عملکرد اجتماعی شرکت تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • عملکرد اقتصادی شرکت تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • عملکرد پایدار سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • عملکرد پایداری شرکت تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • عملکرد زیست‌محیطی شرکت تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • عملکرد سازمان بررسی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 119-136]
 • عملکرد شرکت تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • عملکرد شرکت‌ها مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • عملکرد مالی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • عملکرد مالی بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • عملکرد مالی مروری بر مدل‌های ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های سرمایه‌گذاری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 1-22]
 • عملکرد مالی بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت‌های دولتی خصوصی شده پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 123-141]
 • عملکرد مالی بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-100]
 • عملکرد مالی آتی بررسی تأثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]
 • عمومی و فروش مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • عینیت معرفت شناسانه باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • عوامل تعیینکننده مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • عوامل داخلی شرکت رابطه بین عوامل داخلی شرکت با ارزش افزوده اقتصادی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 19-38]
 • عوامل محیطی بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب‌های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه‌های حسابداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]

غ

ف

 • فاصله جغرافیایی مرور مبانی نظری تاثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 101-115]
 • فاصله‌ی گزارشگری مالی فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • فراتحلیل فراتحلیل در تحقیقات حسابداری [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 125-147]
 • فرار از مالیات اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • فرار مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • فرار مالیاتی علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • فرایند تدوین استاندارد مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-15]
 • فرآیند حسابرسی بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • فرآیند دادرسی بررسی نقش حسابدار قضایی در دادرسی جرم پولشویی [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 85-102]
 • فرصت‌های سرمایه‌گذاری بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • فرضیه رقیب سیاسی کاری در حسابداری و پیامدهای اقتصادی آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 113-138]
 • فرضیه علامت‌دهی سهام خزانه و مزایای استفاده از آن در بورسها [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 105-125]
 • فرضیه قرارداد استقراض چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • فرضیه­ی هزینه­های سیاسی و نابه چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • فرضیه هموارسازی سود هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 111-128]
 • فرهنگ شرکتی جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • فساد اداری بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • فصلنامۀ بررسی‌های حسابداری و حسابرسی مطالعه علم سنجی تولیدات علمی فصلنامه بررسی های حسابداری و حسابرسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 115-133]
 • فعالیت‌های تامین‌مالی خارجی تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • فلسفه نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • فناوری میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]
 • فنآوری اطلاعات لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • فناوری اطلاعات امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • فناوری اطلاعات استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • فهرست نکات قابل توجه نکات قابل توجه در خود ارزیابی یک پژوهش تجربی حسابداری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 141-167]

ق

 • قابلیت اتکا رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • قابلیت اتکای اطلاعات مالی بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • قابلیت پیشبینی سود مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • قالب نمایش اطلاعات تأثیر شکل ارائه اطلاعات بر قضاوت و تصمیم‌گیری [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 17-41]
 • قدرت سهامداران بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • قدرت مدیر ارشد اجرایی قدرت مدیر عامل و ساختار سرمایه مبتنی بر مدل لی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 1-20]
 • قراردادهای بدهی بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • قضاوت حسابرس چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • قضاوت حسابرسان تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]
 • قضاوت و تصمیم­گیری حسابرسان نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 124-135]
 • قیمت سهام بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • قیمت سهام شناسایی عوامل موثر بر ارتباط بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی عملیاتی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 53-67]
 • قیمت گذاری کمتر از حد مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • قوانین و مقررات مالیاتی بررسی عوامل ایجادکننده ی مغایرت بین استانداردهای حسابداری و قوانین و مقررات مالیاتی، در ایران [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 37-55]

ک

 • کارایی حسابرسی عملکرد با تأکید بر بخش عمومی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 71-98]
 • کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه انسانی اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه ساختاری اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه‌گذاری ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 185-204]
 • کارآفرینی شرکتی مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • کارت امتیازی متوازن (BSC) مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • کسب‌و‌کار رقابتی تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • کسر ارتباط تنوع‌بخشی شرکتی با ارزش شرکت [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 19-34]
 • کشور هلند فراز و فرود استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-46]
 • کفایت سرمایه آزمون استرس: رویکردی نوین برای مدیریت ریسک با تاکید بر کفایت سرمایه بانکها [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 35-52]
 • کیفیت تدوین الگو و اولویت‌بندی عوامل موثر بر افزایش کیفیت حسابرسی داخلی [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 47-63]
 • کیفیت اطلاعات مالی بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • کیفیت اقلام تعهدی مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • کیفیت آموزش کیفیت آموزش و اعتباربخشی در دانشکده‌های کسب وکار و رشته‌ی حسابداری [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 131-150]
 • کیفیت حسابرسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • کیفیت حسابرسی حسابرسی مشترک؛ بهبود یا تخریب کیفیت حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 145-158]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • کیفیت حسابرسی چرخش اجباری حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-40]
 • کیفیت حسابرسی مطالعه ارتباط بین تردید حرفه ای حسابرس، چرخش حسابرس و کیفیت حسابرسی شرکتها [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 101-123]
 • کیفیت حسابرسی مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • کیفیت حسابرسی بررسی تأثیر پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی بر حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 1-25]
 • کیفیت حسابرسی رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 157-184]
 • کیفیت سود چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • کیفیت سود رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کیفیت سود کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • کیفیت سود بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • کیفیت سود رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • کیفیت سود مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • کیفیت سود مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • کیفیت سود تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • کیفیت سود بررسی تأثیر دوره تصدی حسابرس بر کیفیت سود با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 99-118]
 • کیفیت سود (اطلاعات) بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 19-34]
 • کیفیت کمیته حسابرسی بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 105-122]
 • کیفیت گزارشگری مالی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • کیفیت گزارشگری مالی تخصص صنعت حسابرس و پیامدهای حسابرسی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 21-45]
 • کیفیت گزارشگری مالی تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • کیفیت گزارشگری مالی کیفیت گزارشگری مالی و بندهای تعدیلی حسابرسی [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 61-80]
 • کیفیت گزارشگری مالی ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • کیفیت مدیریت ریسک تاثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 23-46]
 • کلید واژه: سرمایه فکری مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]
 • کمیته حسابرسی نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • کمیته حسابرسی واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • کمیته حسابرسی بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی کمیته حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنترل خانوادگی تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • کنترل داخلی واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • کنترل راهبری شرکت مطالعه رابطه بین کنترل راهبری شرکت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 1-15]
 • کنترل مدیریت حسابداری کربن [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 69-85]
 • کنترلهای داخلی نقش کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و کمیته حسابرسی در بهبود نظام راهبری (حاکمیت) شرکتی [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 63-77]
 • کوته بینی مدیران بررسی تأثیرکوته بینی مدیران برعملکرد مالی آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس ‌اوراق‌ بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 23-46]
 • کیو توبین بررسی رابطه بین معیارهای اهرم مالی(ساختار سرمایه) و معیارهای ارزیابی عملکرد [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 1-18]

گ

 • گروه‌های تحقیقاتی حسابداری بخش عمومی سیر تحقیقات حسابداری بخش عمومی در ایران و جهان [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 53-66]
 • گزارش حسابرسی بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • گزارش حسابرسی تأثیر اندازه شرکت، نوع گزارش حسابرسی و درصد مالکیت دولتی، بر رتبه‌بندی شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران از نظر به موقع بودن گزارش حسابرسی [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 17-35]
 • گزارش حسابرسی تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 47-64]
 • گزارشگری نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • گزارشگری پایداری شرکت‌ها بررسی تأثیر ویژگی‌های هیات مدیره بر افشای گزارش پایداری شرکت‌ها [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 185-202]
 • گزارشگری سرمایه انسانی بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • گزارشگری مالی فاصله‌ی گزارشگری مالی از اهداف مورد نظر استانداردهای حسابداری در ایران [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 41-64]
 • گزارشگری مالی بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 1-21]
 • گزارشگری مالی بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • گزارشگری مالی تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • گزارشگری مالی مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • گزارشگری مالی استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • گزارشگری مالی بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • گزارشگری مالی شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-38]
 • گزارش گری مالی تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 47-64]
 • گزارشگری مالیاتی متهورانه تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • گزارشگری مالی متقلبانه رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]
 • گزاره تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • گوناگونی بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب‌های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه‌های حسابداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]

م

 • مازاد بازده سهام تاثیر عملکرد پایداری شرکت برمازاد بازده سهام و سودآوری [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 119-138]
 • مالیات تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • مالیات بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • مالیات در ایران علل پدیده فرارمالیاتی درایران با تاکید بر شکاف بین دیدگاه مودیان و کادر مالیاتی براساس مدل AHP (مطالعه موردی استان ایلام) [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 27-52]
 • مالکان نهادی رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • مالکیت انفرادی بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • مالکیت خانوادگی تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • مالکیت دولتی مالکیت دولتی وآثار و پیامدهای آن بر سرمایه فکری [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 48-62]
 • مالکیت دولتی رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-79]
 • مالکیت سهامداران عمده بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • مالکیت سهامداران نهادی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]
 • مالکیت مدیریتی بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • مالکیت مدیریتی تأثیر ساختار مالکیت بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 65-82]
 • مالکیت نهادی بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • مالکیت نهادی بررسی رابطه بین نوع مالکیت (نهادی و انفرادی) و عدم تقارن اطلاعاتی با تاکید بر قابلیت اتکای اطلاعات مالی به عنوان متغیر تعدیل گر [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 49-69]
 • ماهیت روابط نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • مبنای اقتصادی تئوری اثباتی و فلسفه‏ی علم نقدی بر تئوری اثباتی حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 138-162]
 • مبنای تعهدی کامل بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • متدولوژی متدولوژی‌های ایجاد سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 57-78]
 • متغیرهای حسابداری تاثیر اطلاعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکت ها [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 37-53]
 • متغیرهای حسابداری بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نظریه سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • متغیرهای کلان اقتصادی مروری بر اهمیت و چرایی پیش‎بینی بازده سهام؛ با تأکید بر متغیرهای کلان اقتصادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مجلات حسابداری عوامل مؤثر بر بهره‌وری پژوهش‌های حسابداری [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 47-69]
 • محافظه کاری تأثیر تفکیک اجزاء پایدار و ناپایدار سود در شرکت های محافظه کار و غیرمحافظه کار بر ارزش مربوط بودن اطلاعات حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 121-138]
 • محافظه کاری محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 29-46]
 • محافظه‌کاری حسابداری بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • محافظه کاری شرطی بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 99-126]
 • محافظه کاری شرطی حسابداری رابطه بین مالکیت دولتی و محافظه کاری شرطی حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 61-79]
 • محافظه کاری غیر شرطی بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 99-126]
 • محافظه‌کاری مشروط تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • محافظه‌کاری مشروط بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • محافظه‌کاری نامشروط تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • محتوای اطلاعاتی بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • محتوای اطلاعات حسابداری تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • محرک‌های افشاء و پیامدهای اقتصادی افشاء مروری بر ادبیات افشای اطلاعات در ایران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 35-68]
 • محرک هزینه هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • محیط‌زیست حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • محک زنی بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 91-114]
 • مخارج تحقیق و توسعه بررسی رابطه بین ساختار مالکیت و عملکرد مالی با تأکید بر مخارج تحقیق و توسعه در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 81-100]
 • مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • مدیر ارشد ریسک مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • مدیران اجرایی ارشد متخصص مدیران اجرایی متخصص و بقاء شرکت‌های دارای عرضه اولیه عمومی سهام [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 1-25]
 • مدیران غیرموظف رابطه سازوکارهای راهبری شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 1-19]
 • مدیران غیرموظف شناخت تاثیر نسبت استقلال هیات مدیره بر کیفیت سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 1-20]
 • مدیریت‌ واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • مدیریت بر مبنای ارزش مدیریت بر مبنای ارزش، راهبری شرکتی و کارآفرینی شرکت: چارچوب اقتضایی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 1-18]
 • مدیریت بها سوابق و پیامدهای کاربرد اطلاعات بها در تصمیم‌گیری [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 127-140]
 • مدیریت پایدار سیستم و شاخص های مدیریت عملکرد پایدار [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 69-82]
 • مدیریت پایداری حسابداری کربن برای پایداری و مدیریت [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 99-121]
 • مدیریت پورتفوی حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • مدیریت ریسک اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • مدیریت ریسک واکاوی سازوکارهای نظارتی و کنترلیِ نظام راهبری شرکتی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 59-82]
 • مدیریت ریسک تفکر سیستمی و کاربردهای آن در مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 53-68]
 • مدیریت ریسک استراتژیک بررسی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 119-136]
 • مدیریت ریسک جامع بنگاه بررسی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 119-136]
 • مدیریت ریسک سازمانی مدیریت ریسک سازمانی، عوامل تعیین کننده و ارزش اجرای آن [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 15-30]
 • مدیریت ریسک عملیاتی بررسی رابطه‌ی استفاده از فنون مدیریت ریسک بنگاه‌های فعال در صنایع غذایی با نرخ بازده حقوق صاحبان سهام [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 119-136]
 • مدیریت ریسک نقدینگی مدیریت ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 21-35]
 • مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو تفکر سیستمی و کاربردهای آن در مدیریت ریسک واحد تجاری مطابق با کوزو [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 53-68]
 • مدیریت سرمایه در گردش مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون تأثیر مدیریت سرمایه در گردش بر سودآوری شرکت‌ها [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 1-18]
 • مدیریت سود بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-83]
 • مدیریت سود بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • مدیریت سود تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • مدیریت سود بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • مدیریت سود بررسی تأثیر قدرت سهامداران بر مدیریت سود با تأکید بر نقش کیفیت حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 129-148]
 • مدیریت سود تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • مدیریت سود بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری و بر مبنای اقلام واقعی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • مدیریت سود بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-51]
 • مدیریت سود افزایشی مدیریت سود افزایشی، حاکمیت شرکتی و چسبندگی هزینه [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 61-80]
 • مدیریت سود فرصت طلبانه بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • مدیریت سود کارا بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • مدیریت سود واقعی بررسی رابطه نظام راهبری و ویژگی‌های حسابرسی با مدیریت سود واقعی‌ شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 1-21]
 • مدیریت عمومی نوین فراز و فرود استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-46]
 • مدیریت مالی تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • مدرسان بررسی میزان آشنایی با مفاهیم استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در مدرسان حسابداری [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 74-87]
 • مدیر عامل خانوادگی تأثیر مالکیت، کنترل و مدیر عامل خانوادگی بر سیاست‌های تقسیم سود [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 21-48]
 • مدل مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-151]
 • مدل احتمال پروبیت پیش‌بینی جهت تغییرات بازده سهام بر اساس حجم معاملات با استفاده از مدل پرابیت برای شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 119-133]
 • مدل ایستا تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • مدل پذیرش فناوری مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • مدل پنج عاملی فاما و فرنچ مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • مدل پویا تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • مدل تعدیل شده جونز بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • مدل تعدیل شده جونز تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • مدل توازن پویای نگهداشت وجه نقد سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ مدل پنج عاملی فاما و فرنچ: مدلی نوین برای اندازه‌گیری بازده مورد انتظار سهام [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 109-120]
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • مدل نوسان پذیر بررسی اثر تاخیر گزارش حسابرسی بر نوسانات قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 81-98]
 • مدل‌ها مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • مدل های بازار سرمایه مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • مدل های بازده دارایی ها مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • مدلهای پویایی پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • مدل­های تصمیم­گیری نقش الگوهای رفتاری و مدل­های تصمیم­گیری در قضاوت­­ حسابرسان [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 124-135]
 • مدل‌های مفهومی مسئولیت اجتماعی شرکتی به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • مراجع خبری تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • مراحل پولشویی نگاهی به پولشویی دربازارسرمایه [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 79-92]
 • مربوط بودن رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مرتبه علمی میزان استفاده اساتید حسابداری از فناوری اطلاعات در دانشگاها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 159-174]
 • مزایای سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • مزایا و چالش‌ها استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی: مزایا و چالش‌ها برای سرمایه گذاران [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 47-69]
 • مزیت رقابتی ریسک سقوط قیمت سهام و اثر آن بر رقابت بازار محصول [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 71-85]
 • مزیت های رقابتی مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • مسئله نمایندگی تبیین رابطه ساختار سرمایه، مسئله نمایندگی و عملکرد شرکت [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 133-159]
 • مسئولیت اجتماعی جهان‌شهروندی شرکتی؛ از مفاهیم تا اقدامات [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 17-34]
 • مسئولیت اجتماعی مروری بر پژوهش‌های حسابداری اجتماعی و زیست محیطی در 25 سال گذشته [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 121-137]
 • مسئولیت اجتماعی ارتباط مسئولیت‌ اجتماعی و پاداش هیأت مدیره [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 83-100]
 • مسئولیت اجتماعی شرکتی به سوی شهروند شرکتی [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 1-19]
 • مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها مفاهیم شهروند شرکتی و مسئولیت اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 163-183]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی بررسی تاثیر کیفیت کمیته حسابرسی بر سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 105-122]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • مشارکت مروری بر تحقیقات تجربی پیرامون مشارکت استفاده‌کنندگان در فرایند تدوین استانداردهای حسابداری [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 1-15]
 • مشکلات اوراق‌مشارکت اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آن ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • معایب سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]
 • معیار اندازه گیری مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • معیار اندازه‌گیری کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • معیارهای سودآوری تأثیر سرمایه فکری بر معیارهای سودآوری، نقدینگی و رشد دوره جاری و آتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 65-90]
 • معیارهای عملکرد مالی افشای «سود خیابانی» [(مقالات آماده انتشار)]
 • معیارها و مدل ها حسابداری منابع انسانی: پیشینه، مفاهیم، معیارها و مدل های اندازه گیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • معاملات با اشخاص وابسته بررسی تأثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته بر مدیریت سود [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 65-83]
 • مفاهیم مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • مفهوم پویایی پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • مفهوم نگاری مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • مقاله علمی مروری بر معیارهای اندازه گیری کیفیت حسابرسی: کاربردها و نقاط ضعف و قوت [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 33-63]
 • مقاومت نقش گزارشگری و نظارت مالی در پیشبرد اهداف اقتصاد مقاومتی [دوره 8، شماره 2، 1397، صفحه 139-162]
 • مکانیزم‌های تبادل شبکه‌های اجتماعی ؛بازار سرمایه و گزارشگری مالی [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 23-38]
 • مکتب اطلاعات نقد مبانی اخلاقی مکتب اطلاعات [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 79-96]
 • منبع – رویداد – عامل لحاظ کردن فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در عملکرد و تحقیقات حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 143-162]
 • منطق فازی ارزیابی حاکمیت شرکتی در شرایط عدم اطمینان با استفاده از منطق فازی [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 1-15]
 • مؤسسات بزرگ حسابرسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • موسسات حسابرسی کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • موسسات رتبه‌بندی نظام رتبه‌بندی اعتباری شرکتها در دنیا [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 131-148]
 • موقع بودن گزارش حسابرسی مرور مبانی نظری تاثیر فاصله جغرافیایی بین مؤسسه حسابرسی و شرکت بر حق‌الزحمه حسابرسی، به موقع بودن گزارش حسابرسی و چرخش حسابرس [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 101-115]
 • مومنتوم بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]

ن

 • نارسایی‌های اوراق‌مشارکت اوراق مشارکت؛ مباحث، مشکلات، ابهامات، نارسایی ها و پیشنهاداتی در جهت حل آن ها [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 149-168]
 • ناکارایی سرمایه گذاری بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-51]
 • ناهنجاری غیر تقویمی ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-37]
 • ناهنجاری­های تقویمی ناهنجاری‏های تقویمی و غیرتقویمی، دلایلی بر تضعیف فرضیه‏ی بازار کارا [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 23-37]
 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • نرخ بازده دارایی بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • نرخ بازده دارایی‌ها بررسی تطبیقی شاخص‌های راهبری شرکتی با عملکرد شرکت‌ها، در نمونه شرکت‌های جامع و نمونه شرکت‌های ارزش آفرین [دوره 2، شماره 3، 1391، صفحه 138-156]
 • نرخ پرداخت سود تقسیمی تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 153-172]
 • نرخ رشد بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • نرخ رشد ارزش بازار بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 175-193]
 • نرخ مؤثر مالیاتی ارتباط تمرکز مشتری و اجتناب مالیاتی با نقش تعدیل‌کننده توانایی مدیران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 91-113]
 • نرخ موثر مالیات اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 121-142]
 • نرخ هزینه ظرفیت بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای شناسایی اقدامات بهتر در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه کاشان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • نرم‌افزار اکسل مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • نرم‌افزار‌های حسابداری مطالعه تجربی پذیرش نرم افزارهای حسابداری در میان دانشجویان [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 1-28]
 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی‌ها بررسی نقش تعدیل گر درصد مدیران غیرموظف بر رابطه بین فرصت‌های سرمایه گذاری و عملکرد مالی [دوره 7، شماره 2، 1396، صفحه 88-103]
 • نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • نسبت بازار بدهی تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • نسبت بدهی توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • نسبت جاری توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • نسبت دارایی­های جاری به جمع دارایی‌ها توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • نسبت دارایی­های غیر جاری به جمع دارایی‌ها توان نقد شوندگی دارایی‌ها و ساختار سرمایه‌ی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 125-136]
 • نسبت دفتری بدهی تأثیر بحران مالی جهانی بر اهرم مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 1-16]
 • نسبت قیمت به ارزش دفتری بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • نسبت قیمت به سود هر سهم به نرخ رشد ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • نسبت‌های مالی پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • نظام پاسخگویی فراز و فرود استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-46]
 • نظام حسابداری و گزارشگری مالی فراز و فرود استقرار نظام بودجه‌بندی عملیاتی در ایران و بررسی تطبیقی کشور هلند [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 25-46]
 • نظریه اقتصادی شبکه‌ها چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 87-99]
 • نظریه بازی ها بررسی اثر اعتماد بر هزینه ها و سود در روابط تأمین کننده و مشتری: با استفاده از رویکرد بازی ها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 37-59]
 • نظریه سلسله مراتبی بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر نظریه سلسله مراتبی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 65-84]
 • نظریه کُنشگر – شبکه تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظریه نهادی چرایی پذیرش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی در کشورهای در حال توسعه [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 87-99]
 • نظریه‌ها‌ مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها‌: مفاهیم، ابعاد، نظریه‌ها و مروری بر مدل‌های آن [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 143-165]
 • نظریه هافستد نگرشی بر ابعاد فرهنگی حسابداری [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 83-108]
 • نقد مروری بر تئوریهای انتقادی حسابداری [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 59-78]
 • نقدشوندگی بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 175-193]
 • نقدشوندگی سهام بررسی تاثیر نقدشوندگی سهام بر مدیریت سود بر مبنای اقلام تعهدی اختیاری و بر مبنای اقلام واقعی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 21-40]
 • نقش بورس در اقتصاد بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان و دلایل قوت و ضعف آن [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 175-193]
 • نقش دوگانه مدیرعامل و استقلال هیأت مدیره رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-112]
 • نقش گذاری تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نقش گذاری حسابداری تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نمودار‌ها ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • نوآوری تبیین مفهوم نقش گذاری در حسابداری و تأثیر آن در اجرای نوآوری های سازمانی، تجاری و اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوسانات ضمنی اعلان سود تاثیر کیفیت مدیریت ریسک بر نوسانات ضمنی اعلان سود [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 23-46]
 • نوسانات عملکرد اقتصادی و رفاه اجتماعی تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 160-180]
 • نوسانات عملکرد شرکت ارتباط بین در دسترس بودن اطلاعات مالی با عملکرد و تغییر مدیرعامل بعد از اصلاحیه افشای اجباری اطلاعات شرکت‌های بورسی [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 135-157]
 • نوسانات عملکرد مالی تاثیر شاخص های کمی مسئولیت اجتماعی شرکت بر نوسانات عملکرد مالی و اقتصادی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 160-180]
 • نوسانات قیمت سهام بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • نوسانات قیمت طلا نوسانات قیمت طلا در بازار ایران و جهان [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 101-124]
 • نوسان جریانات نقدی اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • نوسان سود خالص اثر مدیریت ریسک بر نوسان جریانات نقدی و سودخالص شرکت‌های عضو بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 1-24]
 • نوع صنعت رابطه معیار مالی (اختلاف رشد درآمد) و معیار غیر مالی (رشد تعداد کارکنان) با گزارشگری مالی متقلبانه [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 181-198]

و

 • واژگان کلیدی: "ساختار مالکیت" بررسی تاثیر سیاست تقسیم سود و ساختار مالکیت بر محدودیت های تامین مالی ( شاخص kz ) شرکتهای بورس اوراق بهادارتهران [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 83-98]
 • واژگان کلیدی:حسابداری ذهنی کاربرد تئوری حسابداری ذهنی (از تئوری تا عمل) [دوره 4، شماره 2، 1393، صفحه 117-133]
 • واژه‌های کلیدی: حسابداری ذهنی ابعاد حسابداری ذهنی، ریشه‌ها و کاربردها [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 139-158]
 • واژه های کلیدی : "زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL)" بررسی نقش پیاده سازی زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر(XBRL) بربهبود کیفیت گزارشگری مالی ، افزایش شفافیت اطلاعات مالی وکاهش عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 7، شماره 3، 1396، صفحه 41-60]
 • واکنش بازار و ارزش شرکت بررسی رابطه محافظه کاری حسابداری با واکنش بازار و ارزش شرکت ها [دوره 7، شماره 4، 1396، صفحه 99-126]
 • واکنش سرمایه گذاران تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی واکنش سرمایه گذاران [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 139-165]
 • واگذاری بلوکی بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • واگذاری تدریجی بررسی تفاوت تاثیر واگذاری تدریجی و بلوکی سهام در فرآیند خصوصی‌سازی شرکت‌های فعال در صنایع بیمه و بانک [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 47-64]
 • وام رهنی درجه دو بحران بدهی غرب [دوره 2، شماره 2، 1391، صفحه 137-155]
 • وام‌های رهنی بررسی علل وقوع و انتشار بحران مالی جهانی با تأکید بر رویکرد پیچیدگی [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 31-50]
 • وجه نقد اضافی محافظه‌کاری حسابداری و ارزش وجه نقد اضافی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 29-46]
 • وجه نقد عملیاتی توانایی پیش‌بینی کنندگی وجه نقد عملیاتی، سود خالص و اجزای سود [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 87-109]
 • ویروس ویروس‌های کامپیوتری تهدیدی برای امنیت سیستم اطلاعات حسابداری [دوره 2، شماره 4، 1391، صفحه 39-49]
 • ویژگی شرکت‌ها ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • ویژگی‌های شرکت بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • ویژگی‌های شرکت تغییرات در ارزش محتوای اطلاعات حسابداری طی گذر زمان در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 57-80]
 • ویژگی‌های کیفی چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری‌ واکاوی نارسایی‌ها و تنگناهای مربوط به نقش حسابداری در فرایند تصمیم‌گیری مدیران [دوره 5، شماره 3، 1394، صفحه 51-68]
 • ویژگی های کیفی سود بررسی ویژگی های کیفی سود و نوع مدیریت سود در شرکت های درمانده مالی و ورشکسته [دوره 4، شماره 1، 1393، صفحه 79-104]
 • ویژگی های محک بهینه کاوی؛ دیدگاههای تئوریک، مدلها و کاربردهای آن در حسابداری [دوره 5، شماره 4، 1394، صفحه 91-114]
 • ویژگی‌های موسسات حسابرسی بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • ویژگی های هیئت مدیره بررسی رابطه بین مکانیزم های حاکمیت شرکتی و کارایی کمیته حسابرسی [(مقالات آماده انتشار)]

ه

 • هزینه‎ ‎حقوق‎صاحبان‎سهام مروری جامع بر رویکردهای تبیین مدل هزینه حقوق صاحبان سهام در پژوهش‎های مالی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 129-151]
 • هزینه یابی بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای شناسایی اقدامات بهتر در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه کاشان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • هزینه‌یابی برمبنای فعالیت هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت حسابداری ناب در سازمان ناب(گذر از رویکرد مبتنی بر هزینه به رویکرد مبتنی بر ارزش) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 117-133]
 • هزینه یابی برمبنای فعالیت زمان گرا بکارگیری هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا برای شناسایی اقدامات بهتر در کتابخانه‌های دانشگاهی (مطالعه موردی: کتابخانه دانشگاه کاشان) [دوره 8، شماره 3، 1397، صفحه 1-20]
 • هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت زمان‌گرا حسابداری ناب در سازمان ناب(گذر از رویکرد مبتنی بر هزینه به رویکرد مبتنی بر ارزش) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 117-133]
 • هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • هزینه‌یابی جریان ارزش حسابداری ناب در سازمان ناب(گذر از رویکرد مبتنی بر هزینه به رویکرد مبتنی بر ارزش) [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 117-133]
 • هزینه‌یابی سنتی هزینه‌یابی برمبنای فعالیت زمان محور: رویکردی مشتری مدار در محاسبه­ی بهای تمام شده [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 135-163]
 • هزینه‌یابی کامل استقرار سیستم‌های هزینه‌یابی کامل در دانشگاه‌ها– الزامات، مزایا و چالش‌ها [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 19-36]
 • هزینه استهلاک بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 85-104]
 • هزینه بدهی رابطه هزینه بدهی با حاکمیت شرکتی در شرکت های دارای ارتباطات سیاسی [دوره 5، شماره 1، 1394، صفحه 85-112]
 • هزینه بدهی بیش ارزشگذاری سهام بر هزینه بدهی شرکت‌ها با در نظر گرفتن متغیر تعدیل گر عدم‌تقارن‌اطلاعاتی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هزینه حسابرسی بررسی نقش زبان گزارشگری مالی توسعه پذیر (XBRL) در حسابرسی مستمر [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 131-155]
 • هزینه حقوق صاحبان سهام بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
 • هزینه سرمایه بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • هزینه سرمایه رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • هزینه سرمایه بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و هزینه حقوق صاحبان سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 1، 1398، صفحه 101-120]
 • هزینه نمایندگی رقابت در بازار محصول و تأثیر آن بر سه معیار مهم در تصمیم‌گیری؛ هزینه نمایندگی، ساختار سرمایه و هزینه سرمایه [دوره 7، شماره 1، 1396، صفحه 67-84]
 • هزینه نمایندگی رابطه ارتباطات سیاسی و هزینه نمایندگی شرکت باتوجه به نقش تعدیلی کیفیت حسابرسی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 157-184]
 • هزینه‌های اداری مطالعه رفتار چسبندگی هزینه‌ها در شرکت های بورس اوراق بهادار تهران [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 135-155]
 • هزینه‌های تعهدی بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 85-104]
 • هزینه‌های حسابرسی مروری بر شواهد تأثیرگذاری استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی بر حرفه حسابرس [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 37-56]
 • هزینه‌های سیاسی بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • هزینه‌های سرمایه انسانی بررسی رابطه بین سرمایه‌‌گذاری مخاطره‌آمیز و سرمایه انسانی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 10، شماره 1، 1399، صفحه 159-183]
 • هزینه‌های نقدی بررسی چسبندگی هزینه های تعهدی در مقابل هزینه‌های نقدی [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 85-104]
 • هزینه های نمایندگی بررسی رابطه بین مدیریت سود و ناکارایی سرمایه‌گذاری: با تأیید بر نقش هزینه های نمایندگی [دوره 9، شماره 3، 1398، صفحه 27-51]
 • هزینه‌های نمایندگی ارزیابی رابطه بین هزینه‌های نمایندگی و کارایی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 4، 1393، صفحه 185-204]
 • هزینه‌های نمایندگی ارتباط هزینه‌های نمایندگی و سلب منافع سهامداران اقلیت با تاکید بر نقش کیفیت گزارشگری مالی [دوره 9، شماره 2، 1398، صفحه 1-24]
 • هزینه‏های نمایندگی ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • هماهنگ سازی بررسی عوامل اثرگذار بر جهانی شدن چارچوب‌های گزارشگری مالی و استانداردها و رویه‌های حسابداری [دوره 9، شماره 4، 1398، صفحه 1-21]
 • همسویی استراتژیک همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 86-108]
 • همسویی فناوری اطلاعات و کسب و کار همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 86-108]
 • همگرایی و یکسان‌سازی اهمیت و اثرات پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی حسابداری چیست؟ [دوره 8، شماره 4، 1397، صفحه 1-32]
 • هموارسازی مروری بر مفهوم کیفیت سود و طبقه بندی معیارهای سنجش آن [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 93-110]
 • هموارسازی سود هموارسازی سود؛ مروری جامع بر مفاهیم با تاکید بر تحقیقات داخلی و خارجی [دوره 5، شماره 2، 1394، صفحه 111-128]
 • هنجار­ها چشم­ اندازی به تئوری حسابداری اثباتی [دوره 2، شماره 1، 1391، صفحه 69-96]
 • هویت اجتماعی تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]
 • هوش هیجانی تاثیرهوش هیجانی بر تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاران انفرادی فعال در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 4، شماره 3، 1393، صفحه 81-103]

ی

 • یادگیری معنی وار مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • یکپارچگی سازمان روند تکامل سیستم برنامه‌ریزی منابع سازمانی و مزایا و معایب این سیستم بعد از مراحل پیاده‌سازی [دوره 8، شماره 1، 1397، صفحه 1-25]