نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اثبات‌گرایی بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • اجتناب مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • احساس نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • اخلاق تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • ایران استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • ارزش منصفانه چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • استقراض بانکی بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • استقلال چرخش اجباری حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-40]
 • اسلام تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • اطلاعات حسابداری پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • افزایش سرمایه بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • الگو‏سازی معادلات ساختاری ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • انباشت اخبار بد تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]

ب

 • بازده سهام پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • بازده سهام نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • باورهای فلسفی گزارشگری مالی باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • برآوردها چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • بورس اوراق بهادار تهران ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]
 • بورس اوراق بهادار تهران رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]

پ

 • پارادایم‌های پژوهش بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • پژوهش حسابداری بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]
 • پیش بینی قیمت سهام یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]

ت

 • تأمین مالی تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • تحلیل بنیادی پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • تخصص حسابرس و گزارش حسابرسی بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • تصمیم‌گیری نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • تضاد منافع ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • تطبیق تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • تعهد به ایفای مسئولیت اجتماعی شرکتی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • تهور مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • توانایی مدیریتی تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]

چ

ح

 • حاکمیت شرکتی رابطه بین حاکمیت شرکتی و تعهد به ایفای مسئولیت های اجتماعی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 103-128]
 • حسابداری تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]
 • حسابداری ارزش منصفانه داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • حسابداری مالی داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]
 • حسابداری محافظه‌کارانه تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • حسابرسی مستقل استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]
 • حسابرسی مستمر استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]

خ

 • خطر سقوط قیمت سهام ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 1-22]

د

 • داده های بزرگ داده های بزرگ چگونه حسابداری مالی را تغییر خواهند داد؟ [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 35-50]

ذ

 • ذهنیت نتیجه گرا تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]

ر

 • ریسک سقوط آتی قیمت سهام تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • رئالیسم انتقادی بررسی تحلیلی اثبات‌گرایی و رئالیسم انتقادی در پژوهش‌های حسابداری [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 41-54]

ز

س

 • ساختار سرمایه ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • ساختار مالی بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]
 • ساختار واقعیت اجتماعی باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]
 • ساز و کار راهبری شرکتی بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • سپرسازی مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • سررسید بدهی تاثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 99-116]
 • سرمایه انسانی اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه رابطه‌ای اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه ساختاری اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه فکری اهمیت اندازه گیری سرمایه فکری [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 1-19]
 • سرمایه‌گذاران نقش احساس در تصمیم گیری سرمایه گذاران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 93-121]
 • سرمایه‌گذاری بیش از حد تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • سرمایه‌گذاری کمتر از حد تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]
 • سطوح پذیرش XBRL بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • سنت عقلانیت غرب باورهای فلسفی گزارشگری مالی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 81-98]

ش

 • شبکه عصبی مصنوعی یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]
 • شبکه منظم شده بیزی یک شبکه عصبی مصنوعی منظم بیزی برای پیش بینی بازار سهام [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 67-82]

ط

 • طرح ریزی مالیات چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]

ع

ف

 • فرار مالیاتی چارچوب مفهومی طرح ریزی مالیات شرکتی [دوره 6، شماره 1، 1395، صفحه 61-80]
 • فناوری اطلاعات استفاده از فناوری اطلاعات در حسابرسی مستقل در ایران؛ موانع و مشکلات [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 55-70]

ق

 • قضاوت حسابرس چالش های حسابرسی ارزش های منصفانه و سایر برآوردها [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 128-144]
 • قضاوت حسابرسان تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]
 • قیمت گذاری کمتر از حد مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]

ک

 • کیفیت اطلاعات مالی بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • کیفیت حسابرسی چرخش اجباری حسابرس [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 17-40]
 • کیفیت گزارشگری مالی تأثیر توانایی مدیریتی بر کارایی سرمایه‌گذاری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 97-126]

گ

 • گزارشگری مالی بررسی ابعاد زبان گزارشگری XBRL و سطوح پذیرش آن [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 1-16]
 • گزارشگری مالیاتی متهورانه تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • گزاره تطبیق گزاره های اخلاق در متون اسلامی و متون حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 17-34]

م

 • مالکیت سهامداران عمده بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • مالکیت مدیریتی بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • مالکیت نهادی بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • محافظه‌کاری حسابداری بررسی رابطه بین تخصص حسابرس و تأخیر در ارائه گزارش حسابرسی با محافظه‌کاری حسابداری [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 73-96]
 • محافظه‌کاری مشروط تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • محافظه‌کاری مشروط بررسی تأثیر ساز و کار راهبری شرکتی بر محافظه‌کاری مشروط [دوره 6، شماره 3، 1395، صفحه 51-72]
 • محافظه‌کاری نامشروط تأثیر محافظه‌کاری حسابداری بر حجم تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی مخاطرات اخلاقی و عدم تقارن اطلاعاتی در قیمتگذاری کمتر از حد عرضه‌های اولیه عمومی سهام [دوره 6، شماره 1، 1395]
 • مدیریت سود تاثیر حسابداری محافظه کارانه بر رابطه بین مدیریت سود و گزارشگری مالیاتی متهورانه [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 23-40]
 • مدلهای پویایی پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]
 • مفهوم پویایی پویایی اطلاعات حسابداری و مالی برای ارزشگذاری اوراق بهادار [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 83-102]

ن

 • نسبت‌های مالی پیش‌بینی بازده سهام با استفاده از نسبت‌های مالی؛ کنکاشی در پژوهش‌های اخیر [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 71-92]
 • نوسانات قیمت سهام بررسی تاثیر ساختار مالی بر نوسانات قیمت سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 2، 1395، صفحه 1-16]

ه

 • هزینه‏های نمایندگی ساختار سرمایه و نظریه نمایندگی: شواهدی تجربی از بورس اوراق بهادار تهران [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 41-66]
 • هویت اجتماعی تاثیرهویت حرفه‌ای و ذهنیت نتیجه گرا بر قضاوت حرفه‌ای حسابرسان [دوره 6، شماره 4، 1395، صفحه 145-163]