نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابهام بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • ابهام تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • ارزیابی سرمایه­گذاری ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • ارزیابی عملکرد بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • ارزش افزوده اقتصادی به ارزش بازار ارتباط استراتژی سرمایه­گذاری با ارزش افزوده اقتصادی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 19-36]
 • ارقام حسابداری بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی آثار اقتصادی همگرایی با استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • استانداردهای حسابداری چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • اقتصاد اطلاعات چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]
 • اقلام تعهدی چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • اقلام تعهدی بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • اندازه شرکت رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]

ب

 • بازده سهام بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • بانکداری الکترونیک بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • بانکداری اینترنتی بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • بلوغ همسویی همسوسازی فناوری اطلاعات و کسب و کار: مفاهیم، اندازه‌گیری و چالش‌ها [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 86-108]

پ

 • پرتفوی بازنده چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • پرتفوی برنده چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]

ت

 • تامین مالی از طریق بدهی چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • تحلیل پوششی داده­ها بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]

ج

 • جریان نقدی عملیاتی بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • جریان‌های نقدی بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • جهش قیمت بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • جهش قیمت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]

چ

 • چارچوب نظری چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]

ح

 • حسابداری ذهنی حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • حسابداری مدیریت مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • حسابداری مدیریت زیست محیطی مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]
 • حسابرسی پیوسته حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • حسابرسی داخلی حسابرسی پیوسته ابزاری موثر برای حسابرسان داخلی [دوره 1، شماره 3، 1390]

ر

 • رتبه­بندی و بهبود عملکرد بررسی کاربرد تحلیل پوششی داده‌ها در مقایسه و ارزیابی عملکرد واحد‌های تجاری [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 1-15]
 • ریسک سقوط قیمت بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • ریسک سقوط قیمت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • رشد درآمد رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • روند حرکت قیمت سهام چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]

ز

 • زمان بندی بازار تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]

س

 • ساختار سرمایه تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • سرمایه انسانی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه ساختاری تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه فیزیکی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه فکری تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]
 • سرمایه‌گذاری تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • سرویس‌های الکترونیک بانکداری الکترونیک [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 57-77]
 • سود بررسی ارتباط بین دست‌کاری فعالیت‌های واقعی و بازده آتی سهام [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • سود پایدار رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]

ش

 • شفافیت بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • شفافیت تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • شفافیت و افشا رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]

ص

ض

 • ضریب واکنش سود رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی مربوط بودن جریان نقدی و ارقام حسابداری در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 105-128]
 • عملکرد مالی تاثیر سرمایه فکری بر شاخص‌های عملکردی شرکت‌ها [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 79-104]

ق

 • قابلیت اتکا رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]

ک

 • کارایی ارزش افزوده سرمایه فکری اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه انسانی اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه ساختاری اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کارایی سرمایه فیزیکی به کار گرفته شده اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • کیفیت حسابرسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]
 • کیفیت سود چگونگی ارتباط تامین مالی از طریق بدهی و کیفیت سود [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 137-154]
 • کیفیت سود رشد درآمد و سود پایدار، کیفیت سود و ضریب واکنش سود [دوره 1، شماره 3، 1390]

گ

 • گزارشگری مالی بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • گزارشگری مالی تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • گزارشگری مالی مقدمه‌ای بر حسابداری مدیریت زیست محیطی [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 129-150]

م

 • مالیات تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • مدیریت پورتفوی حسابداری ذهنی و رابطه‌ی آن با مدیریت پورتفوی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 123-136]
 • مدیریت سود بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • مدیریت سود تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • مدیریت مالی تغییر مقررات مالیات شرکت ها و سرمایه‌گذاری شرکت های تولیدی [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 109-121]
 • مدل تعدیل شده جونز بررسی ابهام گزارشگری مالی و توزیع بازده سهام [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 17-34]
 • مدل تعدیل شده جونز تغییر در مدل ارائه صورت‌های مالی :نگرش جامعه حسابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 1390، صفحه 35-55]
 • مربوط بودن رابطه بین شفافیت و افشا با اندازه شرکت [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اندازه گیری سرمایه فکری و بررسی ارتباط آن با عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 3، 1390]
 • مؤسسات بزرگ حسابرسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر تصمیمات تأمین مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 1-17]

ن

و

 • ویژگی‌های کیفی چارچوب نظری حسابداری:دیدگاه اطلاعات [دوره 1، شماره 1، 1390، صفحه 37-57]

ه