نمایه کلیدواژه ها

ا

 • ابزارهای مالی اسلامی نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • احکام تکلیفی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • اخبار تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • ارتباطات مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • ارزیابی عملکرد سازمان مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • استدلال علّی استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • استراتژی پیشگام بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • استراتژی پیوسته نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • استراتژی تجاری بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • استراتژی گسسته نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • استراتژی مدافع بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • اسلام حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • اضافه بار اطلاعاتی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • اطلاعات مالی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • افشاء اطلاعات پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • افشا داوطلبانه استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • افشای داوطلبانه ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • اقلام تعهدی سرمایه در گردش تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • امنیت امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • اندازه گیری مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • انعطاف پذیری نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • انعطاف‌پذیری مالی بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • انگیزه‌های مدیریت سود بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • اوراق اجاره نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • اوراق مشارکت نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]

ب

 • بازده آتی سهام تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • بازده غیرعادی سهام بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • بازده مازاد بر ریسک بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]
 • بنیاد کیفیت اروپایی (EFQM) مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • بهایابی بر مبنای فعالیت آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • بهایابی متغیر آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • بودجه‌ریزی به روش افزایشی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]
 • بورس اوراق بهادار بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • بورس اوراق بهادار تهران بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]

پ

 • پاسخگویی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • پیش‌بینی استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • پیش بینی بازده سهام ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]

ت

 • تأثیر واژه‌ها و بازار سرمایه تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • تأمین مالی نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]
 • تجدید ارائه صورتهای مالی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • تجربه حسابرسی بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • تشخیص استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]
 • تصورات نادرست مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • تعالی سازمانی مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • تعدیلات سنواتی ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]
 • تغییرات محیط تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • تغییر حسابرسان بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • تقاضای خدمات حسابرسی بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • تمکین مالیاتی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • تناسب تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • تهدیدات امنیتی امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • تئوری اقتضایی تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • تئوری پردازش اطلاعات تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • تئوری حسابداری مالی مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]

ج

چ

 • چانه‌زنی سیاسی بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه‌ریزی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 53-71]

ح

 • حد نوسان قیمت بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]
 • حسابداری حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • حسابداری انتقادی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]
 • حسابداری دولتی بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • حسابداری مدیریت تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • حسابرس بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • حسابرسان کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • حسابرسی مالیاتی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]

خ

 • خودتشخیصی حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]

د

 • دارایی نقدی نگهداری شده بررسی تاثیر دارایی نقدی نگهداری شده و انعطاف‌پذیری مالی بر بازدهی غیرعادی سهام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 35-52]
 • دیوان محاسبات عمومی آمریکا ماهیت تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران؛ براساس طبقه بندی GAO [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 1-14]

ذ

 • ذینفعان فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]

ر

 • راهبری شرکتی فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • ریسک حسابرسی مالیاتی مبتنی بر ریسک :تجاربی از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 123-142]
 • ریسک صاحبکار بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • روان شناسی پاسخگویی و چالش افشای اطلاعات [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 73-94]

س

 • ساختار سرمایه بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • سازمان امور مالیاتی بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • سازمان چابک تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • سرعت تعدیل وجه نقد سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • سرمایه فکری مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • سیستم آیا بین سیستم‌های مختلف بهایابی تفاوت وجود دارد؟ [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 73-88]
 • سیستم حسابداری مدیریت تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری تناسب سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 107-124]
 • سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]
 • سیستم های خبره کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • سیستم های هوش مصنوعی کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • سطح بهینه نگهداشت وجه نقد سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • سلسله مراتب مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • سهامداران نهادی بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • سود اقتصادی کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • سود پیش بینی شده بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • سود تقسیمی بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • سود حسابداری کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]

ش

ص

 • صاحبکار بررسی عوامل موثر بر پذیرش یا رد صاحبکار جدید ازدیدگاه حسابرسان مستقل [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 17-35]
 • صکوک نقش صکوک اجاره و اوراق مشارکت در تأمین مالی شرکت‌ها [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 1-26]

ع

 • عدم تقارن اطلاعاتی بررسی رابطه بین حد نوسانات قیمت و عدم تقارن اطلاعاتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق‌بهادار‌تهران [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 37-51]

ف

 • فساد اداری بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • فعالیت‌های تامین‌مالی خارجی تأثیر روش‌های تامین‎مالی خارجی بر بازده آتی شرکت‌ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه‎ درگردش [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 72-87]
 • فناوری اطلاعات فناوری اطلاعات و راهبری شرکتی [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 27-38]
 • فناوری اطلاعات امنیت و تهدیدات امنیتی در سیستم های اطلاعاتی حسابداری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 153-163]

ق

ک

 • کارت امتیازی متوازن (BSC) مقایسه روش‌های ارزیابی سازمان: کارت امتیازی متوازن (BSC) و مدل تعالی (EFQM) [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 1-15]
 • کسب‌و‌کار رقابتی تحلیل نقش حسابداری مدیریت در ایجاد مزیت رقابتی برای سازمانها، در محیط‌های متغییر و پویا [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 89-99]
 • کیفیت سود کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • کیفیت سود بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]

گ

 • گزارشگری سرمایه انسانی بررسی ارتباط استراتژی تجاری و گزارشگری سرمایه انسانی با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 109-127]
 • گزارشگری مالی استدلال‌های علّی در گزارشگری مالی و افشا داوطلبانه [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 129-152]

م

 • مالیات بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • ماهیت روابط نحوه انتخاب استراتژی‌های مذاکرات با مدیر توسط حسابرس [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 101-122]
 • مبنای تعهدی کامل بررسی ضرورت استفاده ازمبنای تعهدی کامل حسابداری درسازمان امور مالیاتی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 15-26]
 • محتوای اطلاعاتی بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 83-107]
 • محیط‌زیست حسابداری محیط زیست از منظر اسلام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 123-134]
 • مدیریت سود بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]
 • مدل توازن پویای نگهداشت وجه نقد سرعت تعدیل نگهداشت وجه نقد و ویژگی‌های شرکتی موثر بر آن [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 19-33]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]
 • مدل سه عاملی فاما و فرنچ ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای ساختارهای خطی و غیر خطی در پیش بینی بازده سهام [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 109-122]
 • مدل های بازار سرمایه مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • مدل های بازده دارایی ها مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • مراجع خبری تأثیر اخبار و مراجع خبری بر بازار سرمایه [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 57-72]
 • مزیت های رقابتی مرروی بر مدل های کمی سنجش سرمایه فکری [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 165-183]
 • معیار اندازه‌گیری کیفیت سود و معیارهای اندازه گیری آن [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 125-145]
 • مفهوم نگاری مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]
 • موسسات حسابرسی کاربرد سیستم های خبره در فرآیند حسابرسی [دوره 3، شماره 3، 1392، صفحه 95-107]
 • مومنتوم بررسی بازده مازاد بر ریسک مومنتوم در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 1، 1392، صفحه 39-56]

ن

 • نرخ بازده حقوق صاحبان سهام بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • نرخ بازده دارایی بررسی رابطهی ساختار سرمایه با بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 67-82]
 • نرخ رشد بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • نمودار‌ها ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]

و

 • ویژگی شرکت‌ها ویژگی شرکت‌ها و افشای داوطلبانه نمودار‌ها در گزارش‌های سالانه شرکت‌های ایرانی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 45-65]
 • ویژگی‌های شرکت بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]
 • ویژگی‌های موسسات حسابرسی بررسی ارتباط بین تقاضای خدمات حسابرسی از سوی شرکت‌ها و تغییر حسابرسان [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 89-105]

ه

 • هزینه سرمایه بررسی برآورد هزینه سرمایه و نرخ رشد با استفاده از مدل های طراحی شده بر اساس سود پیش بینی شده [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 135-154]
 • هزینه‌های سیاسی بررسی انگیزه‌های مدیریت سود [دوره 3، شماره 2، 1392، صفحه 53-70]

ی

 • یادگیری معنی وار مفهوم نگاری در زمینه تئوری حسابداری مالی [دوره 3، شماره 4، 1392، صفحه 155-167]